KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Uznávanie dokladov zo štúdia v zahraničí

Uznávanie dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými vysokými školami sa riadi nasledovnými legislatívnymi predpismi:

  • Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Vyhláška MŠ SR č. 238/2005  Z. z. o postupe pri uznávaní doklad o vzdelaní 
 
Komplexné informácie o uznávaní dokladov o vzdelaní zo zahraničia sú zverejnené na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 
Doklad o vzdelaní získaný po absolvovaní vysokoškolského vzdelania na zahraničnej vysokej škole uznáva vysoká škola v SR, ktorá uskutočňuje študijný program v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore ako sú uvedené na predloženom doklade o vzdelaní podľa § 106 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak sa obsah absolvovaného štúdia zhoduje iba čiastočne, môže vysoká škola žiadateľovi o uznanie predpísať vykonanie doplňujúcich skúšok, prípadne aj dopracovanie a obhajobu bakalárskej, diplomovej alebo dizertačnej práce.
Vysoká škola rozhodne o uznaní dokladu o vzdelaní automaticky, ak je medzi príslušným štátom a Slovensku republikou uzatvorená medzinárodná dohoda o vzájomnom uznávaní a rovnocennosti dokladov o vzdelaní a doklady o vzdelaní sú jej súčasťou.
Žiadateľ, ktorému bol uznaný doklad o vzdelaní  podľa § 106 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. je oprávnený používať na území Slovenskej republiky akademický titul a jeho skratku tak, ako mu boli priznané podľa vnútroštátnych právnych predpisov štátu, z ktorého doklad pochádza, a to v jazyku tohto štátu.
 
Žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní môžete podať osobne alebo zaslať poštou na adresu:
Rektorát Vysokej školy Danubius 
Richterova 1171
925 21 Sládkovičovo


Na vybavenie posúdenia rovnosti dokladu o vzdelaní je potrebné predložiť:
  • vyplnené  tlačivo žiadosti (prípadne vlastná písomná žiadosť),
  • kópiu dokladu o vzdelaní a úradný preklad – úradne overené,
  • kópiu dodatku k diplomu a úradný preklad (prípadne  výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach) – úradne overené
  • uhradenie poplatku za posúdenie rovnosti vzdelania a predloženie dokladu o úhrade, 
  • sylaby absolvovaných predmetov (len na vyzvanie v prípade potreby)

Pravosť podpisov a odtlačku pečiatky školy na origináloch dokladov musí byť osvedčená orgánom štátu príslušným na jeho osvedčenie alebo notárstvom v príslušnom štáte s odtlačkom pečiatky zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v tomto štáte.

Pri dokladoch vydaných v českom jazyku nie je potrebný preklad do slovenského jazyka. 
  
Výška poplatkov (za vydanie rozhodnutia, vykonanie doplňujúcich skúšok, dopracovanie a obhajobu záverečnej práce) je stanovená Cenníkom školného a poplatkov spojených so štúdiom platným v aktuálnom akademickom roku.  
Poplatok za uznanie dokladu o vzdelaní je odvodený od skutočných nákladov VŠD spojených s úkonmi uznávania.
V zmysle Smernice rektora VŠD o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom je poplatok vo výške 100 € (50 € za posúdenie dokladov o vzdelaní fakultou a 50 € za vydanie rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní za rovnocenný s dokladom vydávaným VŠD).
 
Rozhodnutie o uznaní/zamietnutí dokladu o vzdelaní je možné prevziať osobne alebo sa zasiela žiadateľovi poštou. Prevzatie dokladu inou osobou je možné len na základe úradne overeného splnomocnenia.

Prílohy :