KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Rigorózne štúdium

Uskutočňuje sa v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon“) a Vnútorného predpisu jednotlivých fakúlt VŠD -  Rigorózny poriadok FPJJ, FVPaVS a FSŠ. Absolvent študijného programu a absolvent vysokoškolského štúdia, ktorý získal akademický titul magister, môže vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie alebo v príbuznom študijnom odbore. Po jej vykonaní im vysoká škola udeľujú akademický titul - „doktor filozofie“ (v skratke „PhDr.“) ,

(Smernica rektora VŠS č. 7/2013)

Postup pri uchádzaní sa o vykonanie rigoróznej skúšky:

1.       Uchádzač podáva prihlášku na rigoróznu skúšku dekanovi fakulty

2.       K prihláške pripojí overenú kópiu diplomu a overenú kópiu vysvedčenia (resp. osvedčenie )  o štátnej skúške (resp. štátnej záverečnej skúške – absolventi spred roka 1991), overenú kópiu osvedčenia o priznaní titulu "magister"

3.       Ak uchádzač absolvoval zahraničnú vysokú školu, pripojí k prihláške aj overené kópie rozhodnutia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní alebo nostrifikačnú doložku.

4.       Zoznam publikovaných prác alebo umeleckých výkonov, ak také uchádzač má,  prípadne ďalšie materiály, o ktorých rozhodne dekan fakulty.

O podrobnostiach priebehu rigoróznej skúšky na fakultách informujú sekretárky dekanov jednotlivých fakúlt.