KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Útvar splnomocnenca kvality

Vedenie a orgány Vysokej školy Danubius verejne deklarujú svoje rozhodnutie implementovať systém manažmentu kvality podľa medzinárodne uznávaného modelu, ktorým je model excelentnosti EFQM - European Foundation for Quality  Management , primárne určený pre súkromné inštitúcie.

Vysoká škola Danubius zabezpečuje systém kvality podľa  samohodnotiaceho modelu EFQM (European Foundation for Quality  Management ) a súčasne akceptuje tzv. vnútorné kritériá systému kvality pre vzdelávanie (VKSV), ktoré boli prijaté MŠVVŠ    SR.

Systém zabezpečovania kvality na VŠD bol prijatý na zasadnutí Vedeckej rady VŠD v roku 2013 a je podporovaný z centrálnej úrovne rektorátu a dekanátov jednotlivých fakúlt vysokej školy. Pracovníci  EFQM tímov VŠD  sú zodpovední za plnohodnotné fungovanie systému  a pri napĺňaní požiadaviek, ktoré vyplývajú z kritérií  EFQM modelu.

V máji v roku 2014 na základe rozhodnutia vedenia VŠD o začatí implementácie  systému kvality  vedenie školy:

 • stanovilo hlavného garanta a metodika pre model EFQM – ktorých úlohou je informovať a usmerňovať  EFQM tímy na jednotlivých fakultách VŠD o postupoch a metódach prípravy samohodnotiacej správy, 
 • vytvorilo Útvar splnomocnenca kvality VŠD, ktorého primárnou činnosťou je dohliadať na trvalé zlepšovanie kvality na všetkých úrovniach  VŠD. Útvar splnomocnenca kvality je podriadený priamo rektorovi VŠD.

Implementácia modelu EFQM zaručuje VŠD dostupnosť a organizovanosť všetkých podkladov, ktoré sú potrebné jednak pre neustále zlepšovanie, ale aj pre evalváciu všetkých procesov VŠD. Samohodnotenie je založené na vypracovaní Samohodnotiacej správy a z nej vyplývajúceho Akčného plánu zlepšovania.

                Hlavné dôvody  na implementáciu systému manažérstva kvality VŠD:

 • získať certifikát kvality,
 • uspokojiť požiadavky študentov a ostatných zainteresovaných strán,
 • poskytovať vzdelávacie aktivity tak, aby čo najviac uspokojili študentov,
 • sprehľadniť činnosti VŠD,
 • presne a jasne určiť zodpovednosť a právomoc zamestnancov na jednotlivých pozíciách,
 • motivovať zamestnancov k lepším výkonom a ku kvalitnejšej práci,
 • zvyšovať úroveň komunikácie v internom prostredí a v styku so študentmi/zákazníkmi a ostatnými zainteresovanými stranami,
 • eliminovať vznikajúce chyby a nedostatky a zabezpečiť prevenciu pred nimi, prípadne ich okamžité odstránenie,
 • uplatňovať stanovené metódy a postupy na zber a analýzu údajov a nástrojov na zlepšovanie VŠD.