KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Aktualita
5. december 2017

Pozvánka na zasadnutie AS VŠD

AKADEMICKÝ SENÁT VŠ DANUBIUS V SLÁDKOVIČOVE

 

ZASADNUTIE AS VŠ DANUBIUS

 

POZVÁNKA

Vážení členovia Akademického senátu VŠ Danubius v Sládkovičove,

 pozývam Vás na zasadnutie AS VŠ Danubius, ktoré sa uskutoční

dňa 19.12. 2017 (utorok) o 9.00 hod

na VŠ Danubius Richterova č. 1171 v zasadačke vedenia

 

HOSTIA:

prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.

PROGRAM:

  1. Otvorenie a menovanie skrutátora
  2. Schválenie programu rokovania
  3. Informácia o plnení uznesení AS VŠ Danubius a činnosti od 1.1.2017 do 19.12.2017

Informuje: doc. Ing. Ján Králik, CSc.

  1. Informácia o začatí a priebehu akademického roka 2017-2018

Informuje: prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.

  1. Vyhlásenie doplňujúcich volieb 
  2. Rôzne
  3. Informácia o systéme kvality na VŠ Danubius:

Stretnutie akademickej obce VŠ Danubius

dňa 19.12.2017 o 10 hod v miestnosti G – pozývame celú akademickú

obec VŠ Danubius

 

  1. Záver

S pozdravom

 

doc. Ing. Ján Králik, CSc.

predseda AS VŠ Danubius