KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD.

Doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD.


Fakulta sociálnych štúdií

Prodekan

Docent

garant študijného odboru


Katedra sociálnej práce

Vysokoškolský učiteľInterný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakultyVedecko-pedagogická charakteristika

Pôsobí na Fakulte sociálnych štúdií VŠD od roku 2013 na funkčnom mieste docenta. Súčasne je prodekanom Fakulty sociálnych štúdií  VŠD pre vedu a zahraničné vzťahy. Je interným členom vedeckej rady FSŠ a vedeckej rady VŠD.
Dlhodobo sa venuje mediálnej činnosti ako ho z hľadiska teoretického, tak aj praktického. Absolvoval viacero zahraničných pobytov a stretnutí v rámci rozhlasového vysielania.
Je organizátorom a spoluorganizátorom odborných konferencií zameraných na problematiku mediálnej komunikácie, marketingu, public relations a mediácii. Od roku 2005 pracuje ako riaditeľ rádia Lumen. Podieľal sa na tvorbe koncepčných materiálov zameraných na mediálnu výchovu. Vo svojej pedagogickej činnosti sa orientuje na public relations, marketing, rétoriku, komunikačné zručnosti, aplikovanú etiku a saturáciu duchovných potrieb prijímateľov sociálnych služieb.
Je členom redakčnej rady časopisu Revue spoločenských a humanitných vied.