KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Dlhodobý zámer rozvoja VŠD na obdobie 2021 do 2030+

Strategický rozvoj Vysokej školy Danubius sa odvíja od medzinárodných trendov v rámci EÚ a je súčasťou dokumentu Internacionalizácia Vysokej školy Danubius, ktorý bol prijatý v roku 2020. Vysoká škola Danubius bude aj naďalej zvyšovať kvalitu vedeckej práce a aplikovať výstupy svojej činnosti v súlade s potrebami spoločnosti, regiónov a ekonomiky.

Strategický cieľ č. I. bude mať hlavné poslanie, ktorým je zameranie vzdelávania na získavanie kompetencií potrebných na aktívny občiansky, profesijný a osobný život absolventov.

Strategickým cieľom č. II. bude zníženie nerovnosti v prístupe ku kvalitnému vzdelávaniu a s maximálnou možnou mierou rozvíjať potenciál študentov.

Obidva ciele budú rozvíjané v piatich strategických líniách.

Základné oblasti a nástroje strategických línií budú orientované na:
1. Rovnaký prístup k vzdelaniu pre všetkých
2. Zmenu obsahu vzdelávania
3. Úpravu hodnotenia vzdelávacích procesov a vzdelávacích výsledkov
4. Podporu vzdelávacích inovácií v súlade s požiadavkami domácej praxe a zahraničného dopytu
5. Využitie potenciálu neformálneho a informálneho vzdelávania a perspektíva celoživotného vzdelávania

Medzi kľúčové faktory podmieňujúce kvalitu vzdelávania patrí zvyšovanie profesijnej kvalifikácie učiteľov, ktorú je možné dosiahnuť aj podporou zlepšenia ich postavenia a adekvátneho motivačne pôsobiaceho ohodnotenia, prejavujúceho sa aj vo vekovej skladbe učiteľov.

Vysoká škola Danubius bude nadväzovať spoluprácu s vysokoškolskými inštitúciami s interdisciplinárnymi profilmi v regiónoch pre potreby trhu práce a dopyt regionálnej ekonomiky tak, aby plnili svoju úlohu pri budovaní inovatívne založených regionálnych ekonomík.

Dôležitým faktorom bude rozšírenie vzdelávania v oblasti kreatívnych činnosti so zameraním na podnikateľské zručnosti.

Cieľom VŠD je aj zosúladenie systému kvality vysokoškolského vzdelávania so štandardmi a usmerneniami na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania s dôrazom na kľúčové odbory pre sociálne-ekonomický rozvoj.

Dôraz budeme klásť aj na podporu vytvorenia podmienok na zvýšenie mediálnej gramotnosti širokého spektra príjemcov informácií šírených rôznymi, najmä digitálnymi platformami prostredníctvom formálneho ako aj celoživotného vzdelávania na zamedzenie pokračujúcej infantilizácie spoločnosti najmä v málo rozvinutých regiónoch.

Študijné programy budú viac zamerané na reformy, ktoré budú prispôsobené dopytu po schopnosti kritického myslenia, po nových digitálnych a technických zručnostiach a vedomostiach, ako aj s prepojením vysokej školy na prax napr. prostredníctvom rozvoja duálneho vzdelávania pri konfigurovaní nových študijných programov, ako aj celoživotného vzdelávania. Od vyučovacích metód sa bude vyžadovať široká škála učebných stratégií a návrhov na výučbu, ktoré budú vyhovovať špecifickým potrebám každého študenta a zároveň zabezpečia, aby vysoká škola zostala interaktívnym priestorom a priestorom pre spoluprácu.

VŠD bude podporovať vývoj kombinovaného vzdelávania, ktoré trvale zabezpečí prístup k informáciám za účelom rozvoja multidisciplinárneho šírenia vedeckých poznatkov. Absolventi budú mať širší diapazón vedomostí v rámci vysokoškolského vzdelávania, čím sa podporí aj variabilnosť možnosti zamestnania. Tvorba študijných programov musí odzrkadľovať požiadavky trvalo udržateľného rozvoja vo vzdelávaní ako aj v pôsobení vysokej školy v rámci vzdelávacích inštitúcií a budúcich vedeckých výziev a čiastkových cieľov Agendy 2030, ktorá je transformačná, holistická, humanistická, progresívna a vývojová.

Aktivity a činnosti Vysoká škola Danubius budú orientované na Agendu 2030+ , ktorá dáva široký pohľad vo svetle zmien spôsobených štvrtou priemyselnou revolúciou a potreby znovu vytvoriť základy miestneho a globálneho udržateľného rozvoja a udržateľného životného štýlu.

Štvrtá priemyselná revolúcia stanovuje výzvu, aby sa vznikajúce technológie považovali za jednu z čŕt, ktoré definujú ľudskú identitu a náš rozvoj ako občanov a pracovníkov. Pokiaľ ide o vzdelávanie, Vysoká škola Danubius bude podporovať potrebu zavedenia výpočtového myslenia, programovania ako nástroja, ktorý pomôže študentom vo vzdelávaní smerom nahor produkovať, zdieľať a šíriť vedomosti. Rovnako sa budeme prispôsobovať revidovaniu lineárneho vzťahu medzi vzdelávaním a trhom práce, aby sa stal univerzálnym rozmerom výchovy k občianstvu, a environmentu a zabezpečilo sa, aby sa budúci absolventi dokázali prispôsobiť rýchlo sa meniacim zamestnaniam, úlohám a pracovným podmienkam.

 

 

Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. doc.                                          Ing. Džalal Gasymov, PhD.
rektor VŠD                                                                                predseda Správnej rady VŠD
v.r.                                                                                             v.r.

Prílohy :