KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Pokyny pre autorov

Náležitosti a štruktúra príspevku
Príspevky do časopisu  posielajte v elektronickej forme na e-mail adresy redakcie v  nasledovnej štruktúre:
  • názov príspevku -  Times New Roman, veľkosť písma: 14 bodov, veľké písmená, vycentrovať
  • meno autora/autorov - Times New Roman, veľkosť písma: 12 bodov, veľké písmená, vycentrovať
  • kľúčové slová : 4 – 7 kľúčových slov v cudzom jazyku – sekcia pre lingvistov a v anglickom jazyku – sekcia politológie a medzinárodných vzťahov
  • abstrakt v cudzom jazyku – sekcia lingvistiky a anglickom jazyku – sekcia politológia a medzinárodných vzťahov (cca 700 znakov)
  • vlastný text (sekcia lingvistiky v cudzom jazyku, sekcia politológie a medzinárodných vzťahov v anglickom jazyku)
  • zoznam použitej literatúry podľa platných štandardov
Za jazykovú kultúru  príspevku zodpovedajú autori.
Písmo: Times New Roman, veľkosť písma: 12 bodov
Riadkovanie: 1,5
Zarovnanie textu: do bloku
Celý text spracovať v MS WORD 6.0 a vyššie.
Vzhľad stránky: 2,5 cm (okraje - horný, dolný, vľavo a vpravo) a 1,25 cm (záhlavie a päta).
Šírka pravítka (dĺžka riadku): 16 cm.
Strany nečíslovať.
Skratky pri prvom použití riadne vysvetliť celým textom a nepoužívať ich v nadpisoch statí, v nadpisoch tabuliek a grafov.
Rozlišujte písmeno veľké O a číslicu 0, malé písmeno l a číslicu 1.
Na záver príspevku uviesť kontaktné údaje na autora (pracovisko autora/autorov,  tituly, hodnosti,  kontakt: e-mail)
Tabuľky:
Označenie tabuľky: Tabuľka 1 Názov tabuľky (pod tabuľkou).
V tabuľkách nepoužívať: štýly a vertikálnu orientáciu textu.
Grafické objekty:
Označenie grafického objektu: Obrázok 1 názov obrázku (pod obrázkom). 
Rozhodnutie o publikovaní
Príspevky sú posudzované po obsahovej a formálnej stránke. Redakčná rada na základe odporúčania recenzenta rozhodne o prijatí, resp. odmietnutí príspevku. Podľa pripomienok recenzenta môže byť práca vrátená autorovi na doplnenie alebo prepracovanie. Redakcia si vyhradzuje právo na formálne úpravy príspevkov a v nevyhnutnom prípade právo na zaradenie príspevku do jednotlivých čísel podľa vlastného uváženia. Príspevky nie sú honorované, ale elektronická - internetová forma časopisu zabezpečuje ich vysokú publicitu.
Uverejnený príspevok sa stáva majetkom vydavateľa a každé ďalšie použitie je možné len s citovaním pôvodu príspevku.