KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Pokyny pre autorov

Náležitosti a štruktúra príspevku

Príspevky do časopisu  posielajte v elektronickej forme na e-mail matej.sebesta@vsdanubius.sk v nasledovnej štruktúre:

  • názov príspevku -  Times New Roman, veľkosť písma: 14 bodov, veľké písmená, vycentrovať
  • meno autora/autorov - Times New Roman, veľkosť písma: 12 bodov, veľké písmená, vycentrovať
  • kľúčové slová : 4 – 7 kľúčových slov v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku
  • abstrakt v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku (cca 700 znakov)
  • vlastný text v jazykoch:  angličtina, nemčina, francúzština, poľština, slovenčina, maďarčina, ruština
  • zoznam použitej literatúry a citácie podľa platných štandardov STN ISO 690-2012. Technika citovania  harwardský štýl.

Za jazykovú kultúru  príspevku zodpovedajú autori.
Písmo: Times New Roman, veľkosť písma: 12 bodov
Riadkovanie: 1,5  
Zarovnanie textu: do bloku.
Celý text spracovať v MS WORD 6.0 a vyššie.
Vzhľad stránky: 2,5 cm (okraje - horný, dolný, vľavo a vpravo) a 1,25 cm (záhlavie a päta).
Šírka pravítka (dĺžka riadku): 16 cm.
Strany nečíslovať.
Skratky pri prvom použití riadne vysvetliť celým textom a nepoužívať ich v nadpisoch statí, v nadpisoch tabuliek a grafov.
Rozlišujte písmeno veľké O a číslicu 0, malé písmeno l a číslicu 1.
Na záver príspevku uviesť kontaktné údaje na autora (pracovisko autora/autorov,  tituly, hodnosti,  kontakt: e-mail)
Tabuľky: Označenie tabuľky: Tabuľka 1 Názov tabuľky (pod tabuľkou). V tabuľkách nepoužívať: štýly a vertikálnu orientáciu textu.
Grafické objekty: Označenie grafického objektu: Obrázok 1 názov obrázku (pod obrázkom).  
Rozhodnutie o publikovaní. Príspevky sú posudzované po obsahovej a formálnej stránke. Redakčná rada na základe odporúčania recenzenta rozhodne o prijatí, resp. odmietnutí príspevku. Podľa pripomienok recenzenta môže byť práca vrátená autorovi na doplnenie alebo prepracovanie. Redakcia si vyhradzuje právo na formálne úpravy príspevkov a v nevyhnutnom prípade právo na zaradenie príspevku do jednotlivých čísel podľa vlastného uváženia. Príspevky nie sú honorované, ale elektronická - internetová forma časopisu zabezpečuje ich vysokú publicitu. Uverejnený príspevok sa stáva majetkom vydavateľa a každé ďalšie použitie je možné len s citovaním pôvodu príspevku.