KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Erasmus+

Čo je program Erasmus+?

Erasmus+ je program Európskej únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.
Erasmus+ má tri hlavné aktivity:
  • mobilitu do zahraničia, a to v rámci EÚ i za jej hranicami
  • podporu partnerstiev vzdelávacích zariadení, mládežníckych organizácií, podnikov, miestnych a regionálnych orgánov a mimovládnych organizácií
  • projekty reforiem, zamerané na modernizáciu vzdelávania a odbornej prípravy a podporu inovácií, podnikateľských schopností a zamestnateľnost.

Organizačná štruktúra programu Erasmus+
  • Národná agentúra (NA) - Národná agentúra Programu Erasmus+ pre oblasť celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy, SAAIC, www.saaic.sk - Národná agentúra Programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, IUVENTA,
  • Erasmus koordinátor na VŠD:     
    • Inštitucionálny koordinátor VŠD pre program Erasmus+ (prorektor pre medzinárodné vzťahy VŠD a dekani resp. prodekani jednotlivých fakúlt)

Všeobecná charakteristika

Študent môže v rámci programu Erasmus+ absolvovať pobyt v zahraničí, a to v trvaní minimálne 2 mesiace, avšak maximálne 12 mesiacov za každý stupeň štúdia (bakalársky, magisterský, doktorandský - internej alebo externej formy). Prerušenie štúdia z dôvodu mobility alebo počas mobility nie je možné a mobilita musí byť začatá aj ukončená v rámci jedného akademického roka.
Študentská mobilita sa organizuje na základe medziinštitucionálnych dohôd o mobilite študentov, ktoré sa medzi univerzitami uzatvárajú na úrovni katedier, fakúlt alebo univerzity. Študent sa môže uchádzať o mobilitu len na tie zahraničné univerzity, s ktorými je uzavretá medziinštitucionálna dohodu v čase realizácie výberového konania.
Pridelený grant v rámci programu Erasmus+ predstavuje pre študenta čistý príjem a nepodlieha zdaneniu. Maximálnu výšku grantu stanovuje Európska komisia, krajiny sú rozdelené do troch skupín a jednotlivé sadzby platia pre všetky vysoké školy na Slovensku.

Ako sa prihlásiť na Erasmus+ štúdium?

VŠD vyhlasuje každý rok výzvu na prihlasovanie sa na študentskú mobilitu. Študent sa prihlasuje cez prihlášku, prihlasovanie je možné len počas obdobia, kedy je otvorená výzva.
Študenti sú po prihlásení na mobilitu Erasmus+ zaradení do výberového konania, ktoré prebieha na jednotlivých fakultách. Vybraní študenti si potom, v spolupráci s fakultnými koordinátormi, vyberú z platných medziinštitucionálnych dohôd a vyplnia Prihlášku na zahraničnú univerzitu (Aplication form) a Zmluvu o štúdiu (Learning Agreement for studies).
Po akceptovaní zahraničnou univerzitou dostane študent zo zahraničnej univerzity tzv. Akceptačný list (Acceptance letter), ktorý spolu s podpísaným dokumentom Learning Agreement nahrá do systému. Learning Agreement (LA) for studies nie je Zmluvou o poskytnutí finančnej podpory, ale je to trojstranná dohoda o tom, ktoré predmety študent absolvuje na zahraničnej univerzite a ktoré mu budú uznané domácou fakultou. Právo na uznanie predmetov podľa LA je garantované Chartou Erasmus+.
V prípade akýchkoľvek otázok alebo doplňujúcich informácií kontaktujte, prosím rektorát VŠD.
Vysokej škole Danubius bol pridelený Erasmus+ ID kód:  SK SLADKOV01
Detailné informácie o otázkach pred pobytom, počas pobytu a po návrate nájdete v sekcii medzinárodné vzťahy.
Databáza ponúkaných štipendií v Európe:  
Podrobnejšie informácie o Interinštitucionálnych zmluvách a mobilitách poskytnú prodekani jednotlivých fakúlt.