KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Uznávanie dokladov zo štúdia v zahraničí

V zmysle zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vysoká škola rozhoduje o uznávaní dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými vysokými školami, ak uskutočňuje študijné programy v rovnakých alebo príbuzných študijných odboroch :

- na účely pokračovania v štúdiu 
- na účely vydávania modrej karty Európskej únie
- na výkon povolaní, ktoré nie sú v SR regulované
- na účely oprávnenia používať akademický titul a jeho skratku tak, ako boli priznané podľa vnútroštátnych predpisov štátu, z ktorého doklad pochádza

 
Komplexné informácie o uznávaní dokladov o vzdelaní zo zahraničia sú zverejnené na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní môžete podať osobne alebo zaslať poštou na adresu:
Rektorát Vysokej školy Danubius 
Richterova 1171
925 21 Sládkovičovo


Na vybavenie posúdenia rovnosti dokladu o vzdelaní je potrebné predložiť:

  • vyplnené  tlačivo žiadosti (prípadne vlastná písomná žiadosť),
  • kópiu dokladu o vzdelaní a úradný preklad – úradne overené,
  • kópiu dodatku k diplomu a úradný preklad (prípadne  výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach) – úradne overené
  • uhradenie poplatku za posúdenie rovnosti vzdelania a predloženie dokladu o úhrade, 
  • sylaby absolvovaných predmetov (len na vyzvanie v prípade potreby)
Pravosť podpisov a odtlačku pečiatky školy na origináloch dokladov musí byť osvedčená orgánom štátu príslušným na jeho osvedčenie alebo notárstvom v príslušnom štáte s odtlačkom pečiatky zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v tomto štáte.
Pri dokladoch vydaných v českom jazyku nie je potrebný preklad do slovenského jazyka. 
  
Výška poplatkov (za vydanie rozhodnutia, vykonanie doplňujúcich skúšok, dopracovanie a obhajobu záverečnej práce) je stanovená Cenníkom školného a poplatkov spojených so štúdiom platným v aktuálnom akademickom roku.  
Poplatok za uznanie dokladu o vzdelaní je odvodený od skutočných nákladov VŠD spojených s úkonmi uznávania.
V zmysle Smernice rektora VŠD o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom je poplatok vo výške 100 €.
 
Rozhodnutie o uznaní/zamietnutí dokladu o vzdelaní je možné prevziať osobne alebo sa zasiela žiadateľovi poštou. Prevzatie dokladu inou osobou je možné len na základe úradne overeného splnomocnenia.
 
Údaje pre platbu administratívneho poplatku: 
číslo účtu IBAN: SK6909000000000201927056
konštantný symbol:  0308
variabilný symbol:  číslo faktúry
poznámka: nostrifikácia – priezvisko
adresa: Vysoká škola Danubius, Richterova 1171, 925 21 Sládkovičovo

Prílohy :