KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Schválené projekty

Zoznam schválených projektov pre rok 2016 :

 • Vzťah majority a minority v legislatíve kolónií    
 • Význam elektronického monitoringu pre odsúdených páchateľov a jeho vplyv na hospodárne trestné konanie             
 • Riešenie sporov v medzinárodnom práve: vývojové trendy a aktuálne výzvy                   
 • Moderné teórie medzinárodných vzťahov (Teória regionálnych bezpečnostných komplexov - aplikácia do praxe)                         
 • Verejné politiky  a modely územného usporiadania krajín V 4                  
 • Politický radikalizmus                                                                                                  
 • Vybrané špecifiká slovenského trhu práce v súčasnosti a jeho sociálne súvislosti                                                                               
 • Sociálna filozofia pre sociálnych pracovníkov                     
 • Dialóg kultúrnej a náboženskej racionality v Európe.  Hľadanie riešenia problematiky náboženského extrémizmu                         
 • Spravodlivosť a zmierenie a postavenie rodiny v konflikte kultúr z pohľadu etiky a sociálnej práce         
 • Revitalizácia mediálneho centra                              
 • Profesijné kompetencie  (vedomosti, zručnosti) novinára v lokálnych médiách                                               
 • Externé hodnotenie kvality        


Zoznam schválených projektov pre rok 2015 :

 • Politická (ne)kompetentnosť vo verejnej politike
 • Slovenský jazyk ako cudzí jazyk II. (Slovenčina pre všetkých 2)
 • Zdravie ako ľudské právo - vybrané problémy implementácie európskej zdravotnej politiky na regionálnej úrovni
 • Aplikovaná etika (medzinárodné kontexty a funkcionalita vedy)
 • Externá komunikácia v odbore žurnalistika
 • Hľadanie eticky vhodných riešení moderných problémov biomedicínskeho výskumu
 • Perspektívy a trendy vo vývoji procesu starnutia populácie optikou krajín V4
 • Profesia: novinár lokálnych a regionálnych médií
 • Žurnalistika nevidiacim
 • Filozofia žitia a myslenia etnických Rómov a komunitná práca ako nedocenené faktory riešenia rómskej problematiky
 • Verejné politiky vybraných krajín
 • Komparatívna analýza politických systémov vybraných krajín
 • Fundamentálna politológia
 • Abrahámovské náboženstvá
 • Trestnoprávna ochrana finančných záujmov Európskej únie
 • Zákaz použitia sily v medzinárodných vzťahoch
 • Rodinnoprávne súdnictvo a rekodifikácia civilného procesu

Zoznam schválených projektov pre rok 2014 :

 • Etické hodnoty študentov
 • Slovenský jazyk ako cudzí jazyk
 • Vypracovanie elektronickej učebnice finančného práva
 • Obchodné právo – samostatné právne odvetvie v procese rekodifikácie súkromného práva na Slovensku
 • Elektronizácia a jej vplyv na realizáciu výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci elektronicky (Zákon o e-Governmente)
 • Laboratórium prípravy a výuky projektov financovaných zo štrukturálnych fondov
 • Elektronická učebnica: Úvod do teórie a dejín sociálnej práce
 • Systém zabezpečenia kvality VŠD podľa modelu EFQM
 • Skúsenosti pracovníkov verejnej správy s agresivitou klientov
 • Politický systém SR - teória a prax
 • Skúsenosti  pracovníkov verejnej správy s agresiou klientov 

Prílohy :