KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Schválené projekty

Zoznam schválených projektov pre rok 2021

 • Údaje, ich význam pre hospodársku súťaž a online vyhľadávače
 • Reflexie praxe na otázky verejnej politiky a ekonomiky, práva a verejnej správy Slovenska V. časť
 • Udeľovanie rímskeho občianstva v zákonoch rímskej republiky II.
 • Komparácia slabých a silných stránok dvoch ciest socializácie (vrátane vzdelávania)detí z rómskych rodín, žijúcich v marginalizovaných rómskych osadách a sídlach: povinnej návštevy detí v materských školách a povinnej návštevy prípravných ročníkov pred nástupom na základnú školu. (Projektová vedecká štúdia) 
 • Ľudský faktor v environmentálnych  právnych vzťahoch


Zoznam schválených projektov pre rok 2020

 • Digitálne trhy ako výzva pre politiku hospodárskej súťaže
 • Reflexie praxe na otázky verejnej politiky a ekonomiky, práva a verejnej správy Slovenska IV. 
 • Udeľovanie rímskeho občianstva v zákonoch rímskej republiky
 • Sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie v meniacom sa svete práce 
 • Význam sociálneho zabezpečenia v Európe 
 • Analýza hlavných príčin neúspechu pokusov o riešenie rómsko-nerómskej problematiky v období 1990-2020  v obciach a mestách okresu Galanta s rómsko-nerómskym obyvateľstvom  a návrh koncepcie jej reálneho riešenia
 • Aktuálne perspektívy a úlohy manažmentu verejnej správy v rámci  elektronického doručovania a ochrany kybernetického priestoru


Zoznam schválených projektov pre rok 2019

 • Reflexie praxe na otázky verejnej politiky, ekonomiky, práva a verejnej správy Slovenska III.
 • Pretrvávajúca ekonomická recesia resp. depresia v geopolitickom priestore. (Príčiny a dôsledky existujúcich a potenciálnych hospodárskych kríz)
 • Simulácia možných scenárov vývoja a ich dôsledkov v prebiehajúcej masovej migrácii obyvateľstva.
 • Empirická politická analýza všeobecných a špecifických znakov existujúcich politických režimov. (Tranzitologické procesy)
 • Sociálne inovácie: 3 míľnik - Identifikácia sociálnych bariér v prirodzenom a inštitucionálnom prostredí a krízová intervencia.


Zoznam schválených projektov pre rok 2018

 • Get ready for 2018 changes to EU data protection law
 •  Riešenie sporov v medzinárodnom práve
 •  Význam a postavenie osobných obchodných spoločností v slovenskom obchodnom práve a vybrané problémy ich mamažmentu
 • Politický marketing a voličské správanie v komunálnych voľbách 2018 na Slovensku
 •  Reflexie praxe na otázky verejnej politiky a ekonomiky, práva a verejnej správy Slovenska II
 •  Sociálna situácia sídelných komunít etnických Rómov v okrese Galanta a jej vybrané aspekty objektívom kamery
 •  Dejiny ideológií z hľadiska ľudských práv (rasizmus a antisemitizmus)


Zoznam schválených projektov pre rok 2017:

 • Vývoj nezamestnanosti v okrese Galanta v rokoch 2015-2017 ( Analýza vybraných štatistických dát s členením za mesiace, kvartály a roky)
 • Prvá genocída 20. storočia ( Nemecká juhozápadná Afrika 1904 - 1907)
 • Rozhodovanie súdu mimo hlavného pojednávania
 • Analýza vernostných zliav v súťažnom práve
 • Možné vývojové tendencie politických, ekonomických, právnych a sociálnych vzťahov v Európskej únii v roku 2017
 • Vplyv demografických zmien na politiku zamestnanosti v SR v kontexte možnosti zvyšovania efektívnosti verejnej správy
 • Elektronizácia a jej vplyv na realizáciu výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci elektronicky ( zákon e.governmente)
 • Voľnočasové aktivity ako prevencia sociálno-patologických javov u detí a mladistvých
 • Empirická politická analýza všeobecných a špecifických znakov existujúcich politických režimov. (Tranzitologické procesy)
 • Pretrvávajúca ekonomická recesia resp. depresia v geopolitickom priestore. (Príčiny a dôsledky existujúcich a potenciálnych hospodárskych kríz)
 • Simulácia možných scenárov vývoja a ich dôsledkov v prebiehajúcej masovej migrácii obyvateľstva


Zoznam schválených projektov pre rok 2016 :

 • Vzťah majority a minority v legislatíve kolónií    
 • Význam elektronického monitoringu pre odsúdených páchateľov a jeho vplyv na hospodárne trestné konanie             
 • Riešenie sporov v medzinárodnom práve: vývojové trendy a aktuálne výzvy                   
 • Moderné teórie medzinárodných vzťahov (Teória regionálnych bezpečnostných komplexov - aplikácia do praxe)                         
 • Verejné politiky  a modely územného usporiadania krajín V 4                  
 • Inovatívne prístupy v manažmente organizácií verejnej správy v kontexte zvyšovania kvality poskytovaných verejných služieb                                                                                                
 • Vybrané špecifiká slovenského trhu práce v súčasnosti a jeho sociálne súvislosti                                                                               
 • Sociálna filozofia pre sociálnych pracovníkov                     
 • Dialóg kultúrnej a náboženskej racionality v Európe.  Hľadanie riešenia problematiky náboženského extrémizmu                         
 • Spravodlivosť a zmierenie a postavenie rodiny v konflikte kultúr z pohľadu etiky a sociálnej práce         
 • Revitalizácia mediálneho centra                              
 • Profesijné kompetencie  (vedomosti, zručnosti) novinára v lokálnych médiách                                               
 • Externé hodnotenie kvality        


Zoznam schválených projektov pre rok 2015 :

 • Politická (ne)kompetentnosť vo verejnej politike
 • Slovenský jazyk ako cudzí jazyk II. (Slovenčina pre všetkých 2)
 • Zdravie ako ľudské právo - vybrané problémy implementácie európskej zdravotnej politiky na regionálnej úrovni
 • Aplikovaná etika (medzinárodné kontexty a funkcionalita vedy)
 • Externá komunikácia v odbore žurnalistika
 • Hľadanie eticky vhodných riešení moderných problémov biomedicínskeho výskumu
 • Perspektívy a trendy vo vývoji procesu starnutia populácie optikou krajín V4
 • Profesia: novinár lokálnych a regionálnych médií
 • Žurnalistika nevidiacim
 • Filozofia žitia a myslenia etnických Rómov a komunitná práca ako nedocenené faktory riešenia rómskej problematiky
 • Verejné politiky vybraných krajín
 • Komparatívna analýza politických systémov vybraných krajín
 • Fundamentálna politológia
 • Abrahámovské náboženstvá
 • Trestnoprávna ochrana finančných záujmov Európskej únie
 • Zákaz použitia sily v medzinárodných vzťahoch
 • Rodinnoprávne súdnictvo a rekodifikácia civilného procesu

Zoznam schválených projektov pre rok 2014 :

 • Etické hodnoty študentov
 • Slovenský jazyk ako cudzí jazyk
 • Vypracovanie elektronickej učebnice finančného práva
 • Obchodné právo – samostatné právne odvetvie v procese rekodifikácie súkromného práva na Slovensku
 • Elektronizácia a jej vplyv na realizáciu výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci elektronicky (Zákon o e-Governmente)
 • Laboratórium prípravy a výuky projektov financovaných zo štrukturálnych fondov
 • Elektronická učebnica: Úvod do teórie a dejín sociálnej práce
 • Systém zabezpečenia kvality VŠD podľa modelu EFQM
 • Skúsenosti pracovníkov verejnej správy s agresivitou klientov
 • Politický systém SR - teória a prax
 • Skúsenosti  pracovníkov verejnej správy s agresiou klientov 

 

Prílohy :