KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Školné a poplatky

Školné
§ 2


Školné je poplatok študenta dennej a externej formy štúdia určený na úhradu časti nákladov spojených s jeho štúdiom na VŠD.
§ 3

Školné na akademický rok 2017/2018 pre študentov pochádzajúcich zo štátov EU sa určuje nasledovne:

Fakulta práva Janka Jesenského:

Študijný program: Právo:
 • 1. ročník bc. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 1.640 €,
 • 2. ročník bc. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 1.690 €,
 • 3. ročník bc. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 1.740 €,
 • 1. ročník mgr. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 1.940 €,
 • 2. ročník mgr. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 2.035 €,

Fakulta sociálnych štúdií:

Študijný program Sociálna práca:
 • 1. ročník bc. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 1.150 €,
 • 2. ročník bc. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 1.200 €,
 • 3. ročník bc. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 1.250 €,
 • 1. ročník mgr. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 1.150 €,
 • 2. ročník mgr. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 1.250 €,

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy:

Študijný program Verejná politika a verejná správa:
 • 1. ročník bc. štúdia pre dennú formu štúdia 1.150 €,
 • 2. ročník bc. štúdia pre dennú formu štúdia 1.200 €,
 • 3. ročník bc. štúdia pre dennú formu štúdia 1.250 €,
 • 1. ročník mgr. štúdia pre dennú formu štúdia 1.190 €,
 • 2. ročník mgr. štúdia pre dennú formu štúdia 1.290 €,
 • 1. ročník bc. štúdia pre externú formu štúdia 1.090 €,
 • 2. ročník bc. štúdia pre externá formu štúdia 1.190 €,
 • 3. ročník bc. štúdia pre externú formu štúdia 1.190 €,
 • 4. ročník bc. štúdia pre externú formu štúdia 690 €,
 • 1. ročník mgr. štúdia pre externú formu štúdia 1.190 €,
 • 2. ročník mgr. štúdia pre externú formu štúdia 1.290 €,
Študijný program Medzinárodné vzťahy:
 • 1. ročník bc. štúdia pre dennú formu štúdia 1.150 €,
 • 2. ročník bc. štúdia pre dennú formu štúdia 1.200 €,
 • 3. ročník bc. štúdia pre dennú formu štúdia 1.250 €,
 • 1. ročník mgr. štúdia pre dennú formu štúdia 1.190 €,
 • 2. ročník mgr. štúdia pre dennú formu štúdia 1.290 €,
 • 1. ročník bc. štúdia pre externú formu štúdia 1.090 €,
 • 2. ročník bc. štúdia pre externá formu štúdia 1.190 €,
 • 3. ročník bc. štúdia pre externú formu štúdia 1.190 €,
 • 4. ročník bc. štúdia pre externú formu štúdia 690 €,
 • 1. ročník mgr. štúdia pre externú formu štúdia 1.090 €,
 • 2. ročník mgr. štúdia pre externú formu štúdia 1.190 €,
 • 3. ročník mgr. štúdia pre externú formu štúdia 690 €,


Poplatky v rámci štúdia a vydávania dvojitých diplomov sú stanovené vo výške schváleného sadzobníka pre riadne štúdium na jednotlivých fakultách VŠD.

Poplatky spojené so štúdiom :

§ 4
Poplatky spojené so štúdiom sú jednorazové platby žiadateľa (najmä študenta, uchádzača o štúdium) za vybrané úkony spojené so štúdiom.

§ 5
Sadzobník poplatkov spojených so štúdiom

(1)    Poplatok za prijímacie konanie pre bc. a mgr. štúdium 35 €. V prípade použitia elektronickej prihlášky 30 €.
(2)    Zápisné do prvého ročníka (Bc., Mgr.,) 20 €.
(3)    Zápisné do ostatných ročníkov s výnimkou prvého ročníka (Bc., Mgr.,) 10 €.
(4)    Poplatok za náhradný termín zápisu 30 €. Tento poplatok sa nevzťahuje na študentov 1. ročníka Bc. štúdia a 1. ročníka Mgr. štúdia.
(5)    Poplatok za uznanie hodnotenia predmetu 15 €/predmet. Tento poplatok sa nevzťahuje na uznávanie skúšok získaných v rámci zahraničnej mobility napr. programu Erasmus.
(6)    Poplatok za konanie o prerušení štúdia 30 €.
(7)    Poplatok za zmenu zapísaného predmetu po vykonaní riadneho zápisu 30 €.
(8)    Poplatok za ďalší opravný termín (mimoriadny) hodnotenia predmetu 150 €, podrobnosti o možnosti udelenia ďalšieho (mimoriadneho) opravného termínu hodnotenia predmetu upraví fakulta v Študijnom a skúšobnom poriadku.
(9)    Poplatok za každú diferenčnú skúšku 30 €.
(10)    Poplatok za rigorózne konanie pre študentov zo SR a krajín EÚ 750 €.
(11)    Poplatok za rigorózne konanie pre študentov z ostatných krajín 1.500 €.
(12)    V mimoriadnych prípadoch upravuje výšku poplatkov spojených s ďalšími nákladmi v rámci rigorózneho konania príslušný dekan fakulty, na ktorej sa rigorózne konanie vykonáva.
(13)    Poplatky za vydanie dokladov o štúdiu:
a)    poplatok za vystavenie duplikátu indexu 20 €,
b)    poplatok za vystavenie potvrdeného výpisu výsledkov štúdia 10 €,
c)    poplatok za potvrdenie informačného listu predmetu 10 €,
d)    poplatok za vystavenie potvrdenia o štúdiu mimo riadneho termínu zápisu 10 €,
e)    poplatok za vystavenie potvrdenia o absolvovaní štúdia z archívnych dokumentov 20 €,
f)    poplatok za vystavenie odpisu z diplomu 20 €,
g)    poplatok za vystavenie odpisu z vysvedčenia 20 €,
h)    poplatok za vystavenie odpisu z dodatku k diplomu 20 €,
i)     poplatok za uznanie dokladov o vzdelaní vydaných mimo členských štátov na účely výkonu regulovaných povolaní je 100,00 €,
j)     vyhotovenie kópií z archívnych dokumentov 10 €/1 kópia.

Úhrada školného, poplatkov spojených so štúdiom a platobné podmienky
§ 6

(1)    Študent platí školné vopred na základe vystavenej faktúry v lehote splatnosti.
(2)    Úhrada školného v lehote splatnosti je podmienkou zápisu študenta na štúdium v príslušnom akademickom roku.
(3)    Nezaplatenie školného sa považuje za prejav vôle zanechať štúdium.
(4)    V prípade prerušenia štúdia na celý akademický rok sa uhradené školné prenáša
do akademického roku, v ktorom sa študent opätovnej zapíše na štúdium.
(5)    V prípade, ak študent nespĺňa podmienky pre postup do ďalšieho ročníka a je mu umožnené predĺženie štandardnej dĺžky štúdia(opakovanie ročníka), študent  uhradí v tomto prípade pomernú časť školného vypočítanú na základe  počtu chýbajúcich kreditov vynásobených hodnotou jedného kreditu. Hodnota jedného kreditu sa určí pomerom školného za jeden akademický rok podľa platnej zmluvy k 60 kreditom.
(6)    V prípade, ak študent v poslednom roku štandardnej dĺžky štúdia ku dňu zápisu na nasledujúci akademický rok má splnené podmienky pre účasť na ŠZS, ale sa nezúčastnil, alebo nebol úspešný na riadnom alebo opravnom termíne, môže si zostávajúci termín ŠZS preniesť do nasledujúceho akademického roka a uhradí nasledovný poplatok:


Fakulta sociálnych štúdií - bakalárke štúdium: záverečná štátna skúška a obhajoba práce – každá 100 €,
Fakulta sociálnych štúdií - magisterské štúdium: záverečná štátna skúška a obhajoba práce – každá 100 €,

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy – bakalárke štúdium: každá záverečná štátna skúška a obhajoba práce – každá 100 €,
Fakulta verejnej politiky a verejnej správy – magisterské štúdium: záverečná štátna skúška a obhajoba práce – každá 100 €,

Fakulta práva J. Jesenského – bakalárke štúdium: každá záverečná štátna skúška a obhajoba práce – každá 100 €,
Fakulta práva J. Jesenského – magisterské štúdium: každá záverečná štátna skúška a obhajoba práce – každá 100 €.

(7)    Poplatky spojené so štúdiom sa platia jedno rázovo, pred realizáciou príslušného úkonu.
(8)    Poplatok za prijímacie konanie sa platí súčasne s podaním prihlášky na štúdium. V prípade neúčasti na prijímacom konaní sa poplatok nevracia.
(9)    Doklad o uhradení poplatku spojeného so štúdiom sa prikladá k žiadosti o príslušný úkon.
(10)    Úhrada školného a poplatkov spojených so štúdiom sa realizuje bezhotovostným prevodom na účet školy, hotovostným vkladom na účet školy, príp. poštovou poukážkou.

Nasledovné poplatky je možné zaplatiť hotovostne cez registračnú pokladnicu na stredisku KIEVS:
a)    náhradný termín zápisu 30 €,
b)    za konanie o prerušení štúdia 30 €,
c)    zmena zapísaného predmetu 30 €,
d)    vystavenie duplikátu indexu 20 €,
e)    vystavenie výpisu výsledkov 10 €,
f)    potvrdenie informačného listu10 €,
g)    potvrdenie o štúdiu (mimo riadneho zápisu) 10 €,
h)    potvrdenie o absolvovaní štúdia 20 €,
i)    odpis diplomu / vysvedčenia/ dodatku 20 €,
j)    vyhotovenie kópií z arch. dokumentov 10 € /kópia.

(11)    Pri úhrade školného a poplatkov spojených so štúdiom je platca povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade neuvedenia variabilného symbolu, resp. uvedenia nesprávneho variabilného symbolu sa považuje platba za neuhradenú.
(12)    Študent je pri zápise povinný preukázať sa dokladom o zaplatení školného, resp. pri ďalších úkonoch spojených s platením poplatkov spojených so štúdiom dokladom o zaplatení príslušného poplatku podľa sadzobníka.
(13)    Ak študent počas akademického roka (po riadnom zápise na štúdium v príslušnom akademickom roku) štúdium zanechá, školné sa nevracia. V mimoriadnych prípadoch (napr. v príp. zanechania štúdia z vážnych zdravotných dôvodov), môže konateľ Vysokej školy Danubius s.r.o. rozhodnúť o vrátení časti školného. Žiadosť sa podáva konateľovi spoločnosti.
(14)    Školné sa tiež nevracia najmä, ak
a)    bol študent vylúčený zo štúdia pre neplnenie povinností podľa študijného programu a študijného poriadku vysokej školy alebo fakulty,
b)    bol študent vylúčený zo štúdia za disciplinárny priestupok.
(15)    Konateľ Vysokej školy Danubius s.r.o. vo výnimočných prípadoch hodných zreteľa na základe odôvodnenej písomnej žiadosti študenta môže rozhodnúť o úhrade školného na základe dohody o splátkach.
(16)    V prípade neuhradeného školného má škola právo účtovať a študent je povinný uhradiť úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania, až do úplného zaplatenia.
(17)    V prípade ak študent bude v omeškaní s úhradou školného, príp. poplatkov spojených so štúdiom, nebude zapísaný do vyššieho ročníka.