KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Školné a poplatky

Školský rok 2019 - 2020

Školné
 
§ 2
Školné je poplatok študenta dennej a externej formy štúdia určený na úhradu časti nákladov spojených s jeho štúdiom na VŠD.

§ 3
Školné na akademický rok 2019/2020 sa určuje nasledovne: 

Fakulta práva Janka Jesenského:  

Študijný program: Právo:
a) 1. ročník bc. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 1.840 €,
b) 2. ročník bc. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 1.890 €,
c) 3. ročník bc. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 1.940 €,
d) 4. ročník bc. štúdia pre externú formu štúdia 1840 €,
e) 1. ročník mgr. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 2.190 €,
f) 2. ročník mgr. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 2.190 €,
g) 3. ročník mgr. štúdia pre externú formu štúdia 1.840 €

Študijný program: Právo –zahraniční študenti *
h) 1. ročník bc. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 3400 €,
i) 2. ročník bc. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 3400 €,
j) 3. ročník bc. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 3400 €,
k) 4. ročník bc. Štúdia pre externú formu štúdia 1840 €,
l) 1. ročník mgr. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 3600 €,
m) 2. ročník mgr. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 3600 €,
n) 3. ročník mgr. štúdia pre externú formu štúdia 1840 €,
*okrem ČR

Fakulta sociálnych štúdií:

Študijný program Sociálna práca:
a) 1. ročník bc. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 1.150 €,
b) 2. ročník bc. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 1.200 €,
c) 3. ročník bc. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 1.250 €,
d) 4. ročník bc. štúdia pre externú formu štúdia 800 €,
e) 1. ročník mgr. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 1.150 €,
f) 2. ročník mgr. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 1.250 €,
g) 3. ročník mgr. štúdia pre externú formu štúdia 800 €

Študijný program Sociálna práca – zahraniční študenti *
h) 1. ročník bc. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 2400 €,
i) 2. ročník bc. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 2400 €,
j) 3. ročník bc. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 2400 €,
k) 4. ročník bc. štúdia pre externú formu štúdia 1200 €,
l) 1. ročník mgr. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 2600 €,
m) 2. ročník mgr. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 2600 €,
n) 3. ročník mgr. štúdia pre externú formu štúdia 1300 €,
*okrem ČR


Fakulta verejnej politiky a verejnej správy:

 Študijný program Verejná politika a verejná správa:
a) 1. ročník bc. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 1.200 €,
b) 2. ročník bc. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 1.250 €,
c) 3. ročník bc. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 1.300 €,
d) 4. ročník bc. štúdia pre externú formu štúdia 800 €,
e) 1. ročník mgr. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 1.200 €,
f) 2. ročník mgr. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 1.300 €,
g) 3. ročník mgr. štúdia pre externú formu štúdia 800 €,
 
Študijný program Verejná politika a verejná správa – zahraniční študenti *
h) 1. ročník bc. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 2400 €,
i) 2. ročník bc. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 2400 €,
j) 3. ročník bc. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 2400 €,
k) 4. ročník bc. štúdia pre externú formu štúdia 1200 €,
l) 1. ročník mgr. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 2600 €,
m) 2. ročník mgr. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 2600 €,
n) 3. ročník mgr. štúdia pre externú formu štúdia 1300 €,
*okrem ČR


Študijný program Medzinárodné vzťahy:
a)   1. ročník bc. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 1.500 €,
b)   2. ročník bc. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 1.500 €,
c)   3. ročník bc. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 1.800 €,
d)   4. ročník bc. štúdia pre externú formu štúdia 1000 €
e)   1. ročník mgr. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 1.500 €,
f)   2. ročník mgr. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 1.800 €,
g)   3. ročník mgr.. štúdia pre externú formu štúdia 1000 €,

Študijný program Medzinárodné vzťahy – zahraniční študenti *
h) 1. ročník bc. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 2400 €
i)  2. ročník bc. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 2400 €,
j) 3. ročník bc. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 2400 €,
k) 4. ročník bc. štúdia pre externú formu štúdia 1200 €,
l) 1. ročník mgr. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 2600 €,
m) 2. ročník mgr. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 2600 €,
n) 3. ročník mgr. štúdia pre externú formu štúdia 1300 €,
*okrem ČR


(2) Poplatky v rámci štúdia a vydávania dvojitých diplomov sú stanovené vo výške schváleného sadzobníka pre riadne štúdium na jednotlivých fakultách VŠD.


Poplatky spojené so štúdiom :
§ 4 
Poplatky spojené so štúdiom sú jednorazové platby žiadateľa (najmä študenta, uchádzača o štúdium) za vybrané úkony spojené so štúdiom.

§ 5
Sadzobník poplatkov spojených so štúdiom :
 

 1. Poplatok za prijímacie konanie pre bc. a mgr. štúdium 35 €. V prípade použitia elektronickej prihlášky 30 €.
 2. Zápisné do prvého ročníka (Bc., Mgr.,) 20 €.
 3. Zápisné do ostatných ročníkov s výnimkou prvého ročníka (Bc., Mgr.,) 10 €.
 4. Poplatok za náhradný termín zápisu 30 €. Tento poplatok sa nevzťahuje na študentov 1. ročníka Bc. štúdia a 1. ročníka Mgr. štúdia.
 5. Poplatok za uznanie hodnotenia predmetu 15 €/predmet. Tento poplatok sa nevzťahuje na uznávanie skúšok získaných v rámci zahraničnej mobility napr. programu Erasmus.
 6. Poplatok za konanie o prerušení štúdia 30 €.
 7. Poplatok za zmenu zapísaného predmetu po vykonaní riadneho zápisu 30 €.
 8. Poplatok za ďalší opravný termín (mimoriadny) hodnotenia predmetu 150 €, podrobnosti o možnosti udelenia ďalšieho (mimoriadneho) opravného termínu hodnotenia predmetu upraví fakulta v Študijnom a skúšobnom poriadku.
 9. Poplatok za každú diferenčnú skúšku 30 €.
 10. Poplatok za rigorózne konanie pre uchádzačov zo SR a krajín EÚ s diplomami z EÚ 750 €.
 11. Poplatok za rigorózne konanie pre uchádzačov zo SR a krajín EÚ s diplomami mimo  EÚ 1500 €.
 12. Poplatok za rigorózne konanie pre uchádzačov z ostatných krajín mimo EÚ 1.500 €.
 13. Príplatok za konanie rigorózneho konania v inom ako v slovenskom a českom jazyku 1.500 €.
 14. V mimoriadnych prípadoch upravuje výšku poplatkov spojených s ďalšími nákladmi v rámci rigorózneho konania príslušný dekan fakulty, na ktorej sa rigorózne konanie vykonáva.
 15. Poplatky za vydanie dokladov o štúdiu:
  1. poplatok za vystavenie duplikátu indexu 20 €,
  2. poplatok za vystavenie potvrdeného výpisu výsledkov štúdia 10 €,
  3. poplatok za potvrdenie informačného listu predmetu 10 €,
  4. poplatok za vystavenie potvrdenia o štúdiu mimo riadneho termínu zápisu 10 €,
  5. poplatok za vystavenie potvrdenia o absolvovaní štúdia z archívnych dokumentov 20 €,
  6. poplatok za vystavenie odpisu z diplomu 20 €,
  7. poplatok za vystavenie odpisu z vysvedčenia 20 €,
  8. poplatok za vystavenie odpisu z dodatku k diplomu 20 €,
  9. poplatok za uznanie dokladov o vzdelaní vydaných mimo členských štátov na účely výkonu regulovaných povolaní je 99,50 €,
  10. vyhotovenie kópií z archívnych dokumentov 10 €/1 kópia.