KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

O Nás

POSLANIE A PROFIL VYSOKEJ ŠKOLY DANUBIUS

Vysoká škola Danubius  s.r.o. bola zapísaná do obchodného registra pod názvom Vysoká škola Višegrádu  s.r.o. dňa 03.09.2004. Oprávnenie pôsobiť ako súkromná vysoká škola v zmysle Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách jej bolo udelené Uznesením vlády SR č. 430/2005 z 31.5.2005. Dňa 05.mája 2012 bol zmenený  názov vysokej školy (ako aj obchodné meno spoločnosti) na Vysoká škola v Sládkovičove, s.r.o. Po zmene vlastníckej štruktúry požiadala Vysoká škola v Sládkovičove, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o zmenu názvu vysokej školy ako aj obchodného mena spoločnosti. Zmena názvu vysokej školy ako aj obchodného mena na spoločnosti na Vysoká škola Danubius s.r.o. bola schválená Uznesením vlády SR č.46/2014 z 29. januára 2014 (ďalej iba vysoká škola).

Poslaním vysokej školy, ktorá je súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a spoločného európskeho výskumného priestoru, je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti, a tým prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti.

Hlavnou úlohou vysokej školy pri napĺňaní jej poslania je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a tvorivé vedecké bádanie. Vysoká škola napĺňa svoje poslanie výchovou odborníkov s najvyšším vzdelaním, vysokými morálnymi zásadami, občianskou a spoločenskou zodpovednosťou ako aj výchovou v duchu hodnôt demokracie, humanizmu a tolerancie a vedením študentov k tvorivému, kritickému a nezávislému mysleniu, zdravému sebavedomiu a k národnej hrdosti, a zveľaďovaniu národného kultúrneho dedičstva a rôznych kultúr v duchu kultúrneho pluralizmu.

Vysoká škola spolupracuje spoluprácou s orgánmi štátnej správy, obcami, vyššími územnými celkami a s ustanovizňami z oblasti kultúry a hospodárskeho života. Rozvíja medzinárodnú spoluprácu podporovaním spoločných projektov s vysokými školami v zahraničí a inými zahraničnými inštitúciami, mobilitou zamestnancov a študentov vysokých škôl a vzájomným uznávaním štúdia a dokladov o vzdelaní.

Vysoká škola sa člení na Fakultu sociálnych štúdií, Fakultu práva Janka Jesenského a na Fakultu verejnej politiky a verejnej správy, ktoré spoločne zabezpečujú vysokoškolské štúdium v 4 študijných programoch. Vysoká škola zabezpečuje prostredníctvom svojich fakúlt i rigorózne konanie v jednotlivých študijných programoch ako aj doktorandské štúdium v študijnom programe Verejná politika a verejná správa.