KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

O Nás

Vysoká škola Danubius (VŠD) v Sládkovičove pôsobí na slovenskom poli vysokoškolského vzdelávania viac ako druhé desaťročie. V súčasnosti má tri fakulty – právnickú fakultu (FPJJ), fakultu sociálnych štúdií (FSŠ) a fakultu verejnej politiky a verejnej správy (FVPVS).  Vysoká škola má akreditované tieto študijné odbory – právo, verejná politika a verejná správa, medzinárodné vzťahy a sociálna práca.

Našou filozofiou je poskytovať študentom kvalitné vzdelávanie na štandardnej európskej úrovni, lebo si uvedomujeme, že v súčasnosti je finančná situácia našej mládeže zložitá a mnohým vo vzdelávaní často bránia práve enormné náklady spojené s platením ubytovania a stravného mimo svojho rodinného zázemia. Súčasné výdobytky vedy a techniky už v plnej miere umožňujú, aby mládež nemusela odchádzať za štúdiom stovky kilometrov a na vysokej úrovni získavala vzdelanie prostredníctvom e-learningového, dištančného a externého štúdia.

Škola prichádza aj s ponukou sociálneho podporného programu, v rámci ktorého prijme 10 študentov z radov sociálne odkázaných študentov na finančnú pomoc, ktorí budú mať u nás štúdium bezplatné. K získaniu bezplatného štúdia k prijímaciemu pohovoru doložia požadovanú dokumentáciu, zoznam ktorej je zverejnený na internetovej stránke školy. Naša vysoká škola si uvedomuje, že je potrebné poskytovať vzdelávanie aj mládeži zo sociálne slabších rodín, medzi ktorými je obrovský vzdelanostný potenciál.

O vysokej úrovni vzdelávania na VŠD svedčí aj celý rad možností štúdia v zahraničí, prostredníctvom štipendijných programov ako napríklad Erasmus+ a Ceepus. Naša škola má širokú medzinárodnú spoluprácu a pripravuje aj možnosť získania dvojitých diplomov v zahraničí. Samozrejmosťou je vydávanie dvojjazyčného diplomu.

Nová spolupráca s Mondo International Academy vytvára nové možnosti pre študentov VŠD. Vytvorili sme pre Vás systém paralelného štúdia! Popri štúdiu na VŠD je možné zároveň získať titul MBA, LLM alebo MPA.

VŠD je vysokou školou, kde sa v plnej miere akceptuje kolegiálny, a vysoko profesionálny prístup. Vo vzdelávacom procese  sa uplatňujú najmodernejšie vyučovacie metódy, ktoré sú podporované súčasnými výdobytkami vedy a techniky. Náš pedagogický a akademický tím pracovníkov je dostatočne skúsený a preverený prácou na mnohých slovenských, ale aj zahraničných vzdelávacích inštitúciách.