KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Výberové konanie - Program Erasmus+

Podrobné informácie o študentskej mobilite sú zverejnené na

 

Študentská mobilita sa organizuje na základe medziinštitucionálnych dohôd o mobilite študentov, ktoré sa medzi univerzitami uzatvárajú na úrovni katedier, fakúlt alebo univerzity. Študent sa môže uchádzať o mobilitu len na tie zahraničné univerzity, s ktorými je uzavretá medziinštitucionálna dohodu v čase realizácie výberového konania.
Vysokej škole Danubius bol pridelený Erasmus+ ID kód:  SK SLADKOV01.
Viac informácií o programe Erasmus+ nájdete na stránke Európskej komisie
 
Výberové konanie
Vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu spojenú so šírením ochorenia COVID-19, ktorá viedla k presunu na online formu vzdelávania, sa ústny pohovor bude realizovať online formou.
Študent je povinný do 13.02.2023
· Na e-mailovú adresu info@vsdanubius.sk poslať krátke video zhotovené prostredníctvom web-kamery, digitálneho fotoaparátu alebo telefónu, v ktorom do max. 3 minút vlastnými slovami a to v jazyku, v ktorom je ním vybraný študijný program na zahraničnej univerzite realizovaný, objasní:
1. V stručnosti odprezentovať seba, svoje doterajšie štúdium. Aká oblasť ho zaujíma / akej oblasti by sa chcel v budúcnosti venovať / špecializovať sa a prečo?
2. Prečo sa rozhodol študovať na vybranej zahraničnej univerzite / čo ho motivovalo práve k tomuto výberu?
3. Naštudovať si ponúkaný študijný program / programy / predmety na zahraničnej univerzite. Ktoré predmety ho z tejto ponuky zaujali a stručne vysvetliť dôvody výberu.
· Videá označte svojím menom a priezviskom.
 
Videá posúdi spoločne komisia:
prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.
Dr. habil. JUDr. Rastislav Funta, Ph.D., LL.M.
prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA.
doc. PhDr. Petronela Šebestová, PhD.
doc. PhDr et. Mgr. Peter Ondria, PhD.
doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD.
 
V prípade, že po ich vzhliadnutí nebude výberová komisia presvedčená o dostatočných jazykových schopnostiach uchádzača, následne ho vyzve k absolvovaniu online pohovoru s využitím programu Microsoft Teams. Termín a presný čas hovoru budú oznámené v uvedenej výzve k pohovoru.
Nedoručenie videa uchádzača o pobyt Erasmus+ v stanovenom termíne, resp.  následne nezúčastnenie sa online pohovoru v stanovenom termíne, bude mať za následok, že na  prihlášku uchádzača sa nebude vo výberovom konaní prihliadať a bude vyradená z procesu!
Okrem bodového hodnotenia ústneho pohovoru sa body prideľujú aj za:
· študijné výsledky,
· jazykový certifikát,
· ročník štúdia,
· aktivity súvisiace so štúdiom na VŠD.
Po skončení výberového konania sa sčíta počet získaných bodov za jednotlivé kategórie. Na základe tohto súčtu sa stanoví poradie a počet študentov, ktorí úspešne absolvovali výberové konanie. Výsledky uchádzačov o mobilitu budú samostatne oznámené.