KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov

Vážení čitatelia,
po ôsmych rokoch existencie časopisu Fórum cudzích jazykov (vznikol v roku 2009) nastal čas na zmenu. Nový ročník otvárame nie len zmenou názvu časopisu, ale aj rozšírením o novú sekciu.

Dovoľte mi, aby som Vás niekoľkými slovami oboznámila s novým zameraním časopisu VŠD pod názvom Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov. Publikuje štúdie, odborné príspevky, diskusné príspevky a recenzie. Ide o vedecký recenzovaný časopis, ktorý je zaradený do zoznamu publikácií ERIH Plus. (European Reference Index for the Humanities)

Prvá sekcia - lingvistika - bude tak ako aj doposiaľ venovaná potrebám a výsledkom výskumu v oblasti jazykovedy, didaktiky, svetovej literatúry a jazykového vzdelávania. Našim prvoradým cieľom je, aby časopis dosiahol vysokú odbornú a metodickú úroveň a zároveň sa stal i užitočným pomocníkom pre všetkých tých, ktorí sa podieľajú na výučbe cudzieho jazyka.

Druhá sekcia - politológia a medzinárodné vzťahy - sa bude zameriavať na vedecké a odborné príspevky, štúdie, recenzie a informácie o dianí v politologickej obci. Tematicky zahŕňa oblasti politickej filozofie a teórie, komparatívnu politológiu, politickú sociológiu, analýzy policy, európskych štúdií, medzinárodných vzťahov, či bezpečnostných štúdií.

Verím, že Vás zameranie nášho časopisu osloví, že Vás nami predkladané výsledky poznania a výsledky výskumu zaujmú a že postupne sa rozšíri okruh čitateľov a aj prispievateľov.

doc. PaedDr. Alica Hrajová, PhD.
prorektorka VŠD, šéfredaktorka časopisu