KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Ciele a rozsah pôsobnosti

Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov je recenzovaný vedecký časopis vydávaný na CD nosičoch Vysokou školou Danubius. Bol založený v roku 2009 ako Fórum cudzích jazykov ako recenzované neimpaktované periodikum. Od roku 2017 je rozšírený o novú sekciu politológie a medzinárodných vzťahov.

Časopis si kladie za cieľ byť otvorenou platformou pre uverejňovanie inovatívnych výsledkov z teoretického, aplikovaného a empirického výskumu zo širokej oblasti lingvistiky, politológie a medzinárodných vzťahov, výmeny názorov, skúseností a získaných nových poznatkov a tvorivej práce prispievateľov zo SR a zo zahraničia. Je určený predovšetkým akademickým pracovníkom univerzitných i neuniverzitných vysokých škôl a vedeckých ústavov.

Časopis vychádza dvakrát ročne a vydáva štúdie, odborné príspevky, diskusné príspevky a recenzie, pričom je rozdelený do dvoch sekcií a to na lingvistiku a oblasť politológie a medzinárodných vzťahov. Časopis vychádza dvakrát ročne, uzávierky čísel sú k 31. máju a k 30. novembru.