KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Rigorózne konanie

Uskutočňuje sa v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon“) a Vnútorného predpisu jednotlivých fakúlt VŠD - Rigorózny poriadok FPJJ, FVPVS a FSŠ. Absolvent študijného programu a absolvent vysokoškolského štúdia, ktorý získal akademický titul magister, môže vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie alebo v príbuznom študijnom odbore.

(Smernica rektora VŠD č. 2/2018) https://www.vsdanubius.sk/files/295/sk/smernica-rektora-vsd-c-2-2018-o-zasadach-rigorozneho-konania-n.pdf

Postup pri uchádzaní sa o vykonanie rigoróznej skúšky:

1. Uchádzač podáva prihlášku na rigoróznu skúšku dekanovi fakulty.
2. K prihláške pripojí overenú kópiu diploma a overenú kópiu vysvedčenia (resp. osvedčenie) o štátnej skúške (resp. štátnej záverečnej skúške – absolventi spred roka 1991), overenú kópiu osvedčenia o priznaní titulu "magister".
3. Ak uchádzač absolvoval zahraničnú vysokú školu, pripojí k prihláške aj overené kópie rozhodnutia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní alebo nostrifikačnú doložku.
4. Zoznam publikovaných prác alebo umeleckých výkonov, ak také uchádzač má,  prípadne ďalšie materiály, o ktorých rozhodne dekan fakulty.

O podrobnostiach priebehu rigoróznej skúšky na fakultách informujú sekretárky dekanov jednotlivých fakúlt.