KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

2015

Prehľad za rok 2015

Január

► Odvysielané reklamné spoty vo Funrádiu a na Europe 2. Inzercia v denníku Pravda
► Inzercia v mape okresu Galanta


Február

► Dňa 5.2.2015 bol zriadený v súlade s vysokoškolským zákonom č. 131/2002 Z.z. ÚSTAV ETIKY VYSOKEJ ŠKOLY DANUBIUS. Jeho poslaním je vedecko-výskumná činnosť zameraná na výraznejšie presadzovanie systémových a profesionálne zjednotených etických riešení a vytvárania účinných nástrojov riadenia etiky, ako aj  zvyšovania dôveryhodnosti jej rozvoja. Ústav sa  kontinuálne venuje rozpracovávaniu metodík a postupov v oblasti  etického poradenstva, ktoré má multiodborový rozmer. ÚE vysokej školy podporuje inštitucionalizáciu profesionálneho združenia etikov na Slovensku s väzbami na existujúce inštitúcie v zahraničí.  K najvýznamnejším oblastiam aplikovanej etiky, ktorými sa ÚE  zaoberá vo  svojej vedecko-výskumnej činnosti sú:

 • etika života a smrti
 • lekárska etika
 • bioetika
 • právna etika
 • etika životného prostredia
 • etika sexuality a vzťahu
 • sociálna etika
 • obchodná a hospodárska etika
 • politická etika
 • žurnalistická  etika
► Ústav etiky organizuje domáce a medzinárodné konferencie na výmenu názorov, teoretických  poznatkov a praktických skúsenosti z oblastí aplikovanej etiky.
ÚE VŠD je členom :
 • European Society for Philosophy of Medicine and  Health Care.  Executive board, treasury, Kerkbuurt 11, 1551 AB Westzaan, The Netherlands.
 • Slovenskej spoločnosti pre katolícku teológiu  (vo funkcii podpredsedu) a aj medzinárodnej sekcie European society for catholic Theology. Členské inštitúcie usporiadali dňa 23.4.2015 konferenciu, ktorej výstupom bol recenzovaný zborník a zborník abstraktov. Európska sekcia organizovala  v Leuvene v dňoch 17. - 20.9. 2015 konferenciu (s výstupom v zborníku abstraktov a schválenom výstupe v recenzovanom zborníku v roku 2016).
 • Združenia filozofov pri teologických fakultách Čiech a Slovenska Internationale Vereinigung fuer Moraltheologie und Sozialethik
 • Združenia sociálnych etikov strednej a východnej Európy (Vereinigung der Sozialethikern) so sídlom pri Inštitúte sociálnej etiky Teologickej fakulty Univerzity Viedeň.


► Odvysielané reklamné spoty vo Funrádiu a na Europe 2. Inzercia v denníku SME príloha o vysokých školách


Marec

► 5. marca 2015 otvoril cyklus LECTIONES MAGISTRALES ruský profesor Vladimír Kozin, člen a korešpondent Ruskej Akadémie vied, prednáškou na tému: „New phase of cold war and strengthening of European security  - Nové obdobie studenej vojny a upevnenie európskej bezpečnosti“. Prof. Kozin riadi poradnú skupinu riaditeľa ruského Ústavu strategických štúdií prezidenta Ruskej federácie.


► 16. marca 2015 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie osvedčenia o úspešnom absolvovaní kurzu Odborná príprava mediátora.

 

► FAKULTA SOCIÁLNYCH ŠTÚDIÍ vysokej školy  pri príležitosti Svetového dňa sociálnej práce usporiadala dňa 17. marca 2015  workshop s medzinárodnou účasťou Praktický pohľad do zákulisia sociálnej práce. Ambíciou podujatia bolo praktickým spôsobom poukázať na formy intervencií sociálnych pracovníkov v praxi s konkrétnou cieľovou skupinou, ktorými boli v tomto prípade Rómovia, občania odkázaní na sociálne služby a drogovo závislí občania. Súčasťou prezentácií boli  názorné ukážky, videá a filmy. Medzi odborníkov, ktorí vystúpili na workshope  patrili okrem domácich účastníkov aj hostia zo zahraničia ako napr. doc. PhDr. Jaroslav Balvín, PhD., Dr. Lukasz Kwadrans, PhD., Dr. Jiří Schincke,  PhDr. Peter Lojan, MBA; PhDr. Anna Hannikerová a ďalší. Na workshope odzneli podnetné návrhy na riešenie problematiky sociálnej práce, o ktorej sa síce veľmi často diskutuje, ale jej  zlepšenie ostáva stále iba v teoretickej rovine. Výstup z pracovného workshopu: Praktický pohľad do zákulisia sociálnej práce: Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 17.3.2015 pri príležitosti Svetového dňa sociálnej práce.

Gestorka workshopu – doc. PhDr. Lenka Haburajová-Ilavská, PhD.


Apríl

► Dňa 14. apríla 2015 sa uskutočnila v rámci cyklu LECTIONES MAGISTRALES prednáška venezuelského profesora Luis Britto Garcíu z Fakulty sociálnych a ekonomických vied Centrálnej Univerzity Venezuely na tému: „Ekonomický a sociálny rozvoj Venezuely v kooperácii krajín Latinskej Ameriky na prahu 3. tisícročia“.

 

► Fakulta sociálnych štúdií v spolupráci s Teologickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku usporiadala prvý ročník vedeckej konferencie „Vizualizácia sociálnej práce I.“ s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala v Piešťanoch v Hoteli park Avenue dňa 22. apríla 2015. Vedecká konferencia bola venovaná  najnovším trendom v oblasti poskytovania sociálnych a zdravotných služieb, pôsobenia verejnej správy v danej sfére a ďalším súvisiacim témam.
 
Na konferencii sa riešili  aj otázky, ktoré majú zásadný vplyv na kvalitu a rozsah poskytovaných sociálnych služieb. Diskutované boli aj súvisiace etické, legislatívne a sociálno-ekonomické problémy. Za inovatívny prvok v zameraní konferencie je možné považovať otázky obsahu a foriem vizualizácie informácií v oblasti sociálnej práce vychádzajúc z postulátu, že kvalitnú a kvalifikovanú informovanosť sociálnych pracovníkov je nutné považovať za predpoklad poskytovania relevantných informácií verejnosti. Jednou z tém a dôležitou oblasťou zamerania konferencie bola  i úloha a miesto žurnalistiky pri signalizácii sociálnych problémov občanov, optimalizácia metód a prostriedkov informovania verejnosti o možnostiach riešenia týchto problémov, ako aj perspektívne inovatívne spôsoby vzdelávania verejnosti v oblasti sociálnej práce s využitím prostriedkov masovej komunikácie, vrátane tzv. nových médií.  Výstup z konferencie: Vizualizácia sociálnej práce I. ročník: Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 22. apríla 2015 v Hoteli park Avenue v  Piešťanoch.

 

► Fakulta sociálnych štúdií vysokej školy v spolupráci s Komorou pre medicínske právo a Inštitútom etiky Alexandra Spezsa organizovali v Košiciach medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorá sa konala v dňoch 10.-11. apríla 2015 v Košiciach. Témou vedeckej konferencie boli právne, bioetické a medicínske otázky rozhodovania v onkologickej starostlivosti.

Konferencie sa zúčastnili významní domáci a zahraniční odborníci, ktorí  svojimi príspevkami otvorili množstvo dilem  s rôznymi názormi na ich riešenie (eutanázia, surogatívne materstvo, informovaný súhlas a jeho odmietnutie, odmietnutie liečby a pod.).  
Za vysokú školu sa aktívne zúčastnili na medzinárodnej konferencii prof. ThDr. Ing.  V.M. Inocent  Szaniszló, PhD. a dekanka  Fakulty sociálnych štúdií PhDr. P. Šebestová, PhD.  Výstup z konferencie: Právne otázky rozhodovania v onkologickej starostlivosti: zborník z medzinárodnej konferencie „Istoty zákona verzus neistoty života. „Onkologický pacient: multidisciplinárne výzvy z pohľadu práva, bioetiky a medicíny.“  Zborník z medzinárodnej konferencie Košice, 10.-11. apríl 2015.

► Odvysielané reklamné spoty vo Funrádiu a na Europe 2.


Máj

► Ústav etiky vysokej školy a  Fakulta sociálnych štúdií usporiadali vedeckú konferenciu  „Etika bez hraníc“ s medzinárodnou účasťou, Piešťany, 20. 5. 2015. Príspevky a diskusia účastníkov bola zameraná multidisciplinárne. Riešili sa etické dilemy  v zdravotníctve, sociálnej práci, žurnalistike,  biznise, ale aj historické paralely etiky a morálky.  Výstup z konferencie: Etika bez hraníc: Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 20.5.2015 v Piešťanoch.

(účastníci konferencie zľava: doc. Ing. Džalal Gasymov - predseda Správnej rady VŠD; prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc. –rektor VŠD; prof. PaedDr. František Trstenský, PhD. – prorektor  Katolíckej univerzity v Ružomberku)


Jún:
► Vymenovanie nových vysokoškolských profesorov prezidentom SR
PREZIDENT SLOVENSKEJ REPUBLIKY VYMENOVAL NOVÝCH PROFESOROV!
Dňa 2.6.2015 prevzalo menovacie dekréty, z rúk prezidenta Slovenskej republiky A. Kisku, 26 nových vysokoškolských profesorov. Z tohto počtu boli dvaja novovymenovaní profesori z Vysokej školy Danubius.
Z Fakulty sociálnych štúdií VŠD prevzal menovací dekrét profesora katolíckej teológie doc. Dr. Ing. V.M.I. Szaniszló, PhD. a z Fakulty verejnej politiky a verejnej správy VŠD prevzala menovací dekrét profesorky teórie politiky doc. PhDr. M. Čambáliková, PhD.


► Odvysielané reklamné spoty vo Funrádiu a na Europe 2


Júl

► Inzercia v denníku Pravda


August

► Odvysielané reklamné spoty vo Funrádiu a na Europe 2.


Semptember

► Dňa 21.septembra 2015 prebehla médiami správa, že  minister Školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler, odňal akreditáciu Vysokej škole Danubius v študijnom programe tretieho stupňa  PhD. -  doktorandské štúdium v odbore Obchodné a finančné právo na Fakulte práva Janka Jesenského. Ostatné študijné programy  a oprávnenie udeľovať tituly Bc., Mgr., PhDr. Ostali NEZMENENÉ!


► Ústav antropológie a euroázijských štúdií vysokej školy  usporiadal 29.9.-30.9.2015 v spolupráci s  FiFUK  a s UMB s FPV a MV medzinárodnú vedeckú konferenciu „Vojna ako antropologicko-historický fenomén v období globalizácie sveta“.


Hlavným cieľom konferencie je pokračovať v tradícii vysokej školy  a v rámci ďalšieho ročníka cyklu medzinárodných vedeckých konferencií poskytnúť priestor na výmenu vedeckých poznatkov a teoretických aj praktických skúseností prostredníctvom odborných príspevkov a diskusií, identifikovať a analyzovať súčasnú politickú, právnu i sociálnu situáciu v oblasti medzinárodných vzťahov a prebiehajúcich, či hroziacich vojnových konfliktov, navrhnúť možnosti riešenia a  prognózovať scenáre budúceho vývoja.


► Odvysielané reklamné spoty v rádiu VLNA


Október

► Kurz - Diplomatický a spoločenský protokol
Akadémia ďalšieho vzdelávania VŠD dáva do povedomia študentom VŠD, ale aj externým záujemcom o možnom uskutočnení „Kurzu – diplomatický a spoločenský protokol“. Záujemcovia o tento kurz mohli zaslať prihlášky do 4.októbra 2015.


► 8.10.2015 sa uskutočnila v rámci cyklu LECTIONES MAGISTRALES prednáška profesora Stanislava Vaclavoviča Morozova, historika, pôsobiaceho na Katedre dejín južných a západných Slovanov Historickej fakulty Moskovskej štátnej univerzity na tému „Zákulisné mechanizmy geopolitiky v moderných dejinách“.


Celoškolská študentská súťaž o najlepšiu esej
8. októbra usporiadala  Fakulta sociálnych štúdií celoškolskú súťaž  o najlepšiu študentskú esej na tému: „Migrácia objektívne ovplyvní našu budúcnosť, my musíme ovplyvňovať migráciu“. Odborná komisia ocenila 3 z 8  prihlásených esejí.  Súťažiacim odovzdal finančnú odmenu   predseda Správnej rady vysokej školy  doc. Ing. Džalal Gasymov, CSc. a  rektor vysokej školy prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc.
1. miesto 300 eur
2. miesto 200 eur
3. miesto 100 eur

    
Slávnostný príhovor pri príležitosti oslavy 10. výročia založenia VŠD spojenej s otvorením Akademického roka 2015/2016


FAKULTA PRÁVA JANKA JESENSKÉHO vysokej školy zorganizovala 8.10. 2015 pri príležitosti významného životného jubilea prof. JUDr. Mariana Poslucha, CSc. medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom: „Vplyv politiky na právo“. Konferencia sa uskutočnila dňa 8. októbra 2015 v Piešťanoch. Výstupom bol zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou.


► V dňoch 14.-15. októbra sa Vysoká škola Danubius prezentovala na európskom veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania GAUDEAMUS, ktorý sa konal v Nitre na výstavisku Agrokomplex


November

► 25.11.2015 sa konala v rámci cyklu LECTIONES MAGISTRALES prednáška ekonóma a publicistu profesora Georgija Nikolajeviča Cagolova na tému K akému ekonomickému modelu speje Rusko? Problémy ruskej ekonomiky a integrácie, analýza súčasných ekonomických modelov.
Doktor Cagolov sa  venuje problematike trhového hospodárstva. Jeho prednáška bola zameraná na problémy ruskej ekonomiky a integrácie, v ktorej analyzoval súčasné ekonomické modely.


► 26. novembra 2016 2015 sa uskutočnila prednáška Martina Chrena na tému: Podnikateľské prostredie, Európska únia.


Oznámenie o realizácii projektu - začiatok implementácie projektu
Vysoká škola Danubius od 10.11.2015 implementuje dopytovo orientovaný projekt
Modernizácia a budovanie technickej infraštruktúry na podporu a rozvoj vedecko- výskumného potenciálu Vysokej školy Danubius.
ITMS kód projektu: 26210120047
Trvanie projektu: 11 – 12/2015
Rozpočet projektu: 4 643 071,60 EUR
Výška NFP: 4 410 918,02 EUR
Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, podporený Výskumnou agentúrou v rámci Operačného programu Výskum a vývoj.
Kód výzvy: OPVaV-2015/1.1/03-SORO
Prioritná os: 1. Infraštruktúra výskumu a vývoja
Opatrenie: 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja.
„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“ - www.vyskumnaagentura.sk


December

► Dňa 4. decembra 2015 sa uskutočnila prednáška Juraja Miškova na tému: Singapur – prednáška o prvej reforme podnikateľského prostredia.

► 15. decembra 2015 sa uskutočnila medzinárodná konferencia: Imigranti v Európskej únií.
Ústav etiky a Fakulta sociálnych štúdií vysokej školy usporiadali dňa 15.12.2015 medzinárodnú konferenciu s názvom „Imigranti v EÚ“ zameranú na aktuálne diskutovanú problematiku, tákajúcu sa  imigrácie obyvateľov tretích krajín do Európskej únie. Účasť na konferencii prijali významné osobnosti ako Dr. Erhard Busek, vicekancelár A.D.  riaditeľ Inštitútu pre Dunajský priestor, Rakúsko; prof. Peter Kirchschläger, Universita Fribourg, Švajčiarsko; prof. Alois Baumgartner, Ludwig-Maximilians-Universität München, Mag. Barna Máté (Maďarsko), Mag. Milan Norbert Badal (tajomník českého kardinála) a ďalší medzinárodne uznávaní odborníci na tematizovanú problematiku z Migračného úradu, Ministerstva obrany. Záštitu nad vedeckou konferenciou prijal doc. Ing. Džalal Gasymov, PhD. honorárny konzul Azerbajdžanskej republiky. Výstup z konferencie: Imigranti v Európskej únii: zborník z medzinárodnej konferencie konanej dňa 15.12.2015 v Hoteli park Avenue Piešťany.