KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Záverečné práce

Záverečná práca je školské dielo vytvorené študentom na splnenie študijných povinností vyplývajúcich z jeho právneho vzťahu k VŠD. Školské dielo je originálne, vytvorené autorom podľa pravidiel práce s informačnými zdrojmi. VŠD je na základe licenčnej zmluvy oprávnená sprístupňovať elektronickú verziu školského diela prostredníctvom súborného online katalógu akademickej knižnice. Tlačená verzia školského diela sa nachádza v archíve knižnice.

Prevádzkovateľ centrálneho registra zverejní školské dielo hromadným spôsobom podľa osobitného predpisu, a to do 30 dní po uplynutí odkladnej lehoty, ak bola dohodnutá v príslušnej licenčnej zmluve.

Centrálny register záverečných, rigoróznych a habilitačných prác je informačný systém, v ktorom sa trvalo uchovávajú záverečné, rigorózne a habilitačné práce na dobu 70 rokov odo dňa registrácie práce v centrálnom registri. CRZP vykonáva kontrolu originality záverečných a kvalifikačných prác vzájomným porovnávaním prác uložených v CRZP, údajov v internete http://www.crzp.sk/.

Záverečné práce je možné prehľadávať v online katalógu. Katalóg zobrazuje informácie o prácach, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia zákona o vysokých školách účinné od 1. 9. 2011.