KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

O projekte

Názov a sídlo prijímateľa: Vysoká škola Danubius, s.r.o., Fučíkova 269, 925 21 Sládkovičovo
 
Názov projektu: Výskum a vývoj nových kreatívnych aplikačných foriem v oblasti sociálnej ekonomiky a jej vplyvu na tvorbu integračných modelov
 
Akronym: KREATON
 
Kód ITMS2014+: 313011W480
 
Výška poskytnutého NFP: 4 745 857,67 €
 
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
 
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
 
Termín realizácie projektu: 07/2019 – 06/2023
 
Miesto realizácie projektu:
SR/ Trnavský kraj/ Sládkovičovo
SR/ Trnavský kraj/ Trnava
SR/ Trnavský kraj/ Piešťany
SR/ Bratislavský kraj/ Bratislava
 
Stručný popis projektu:
Vysoká škola Danubius, s.r.o. (VŠD) vybudovala a postupne dobudováva multidisciplinárne výskumné centrum prostredníctvom modernizovanej výskumno-vývojovej infraštruktúry na podporu a rozvoj výskumného potenciálu VŠD v oblasti kreatívneho priemyslu a informačno-komunikačných technológií (IKT). Cieľom je úspešné integrovanie do národných i medzinárodných výskumných projektov podobného charakteru.
Výskumné konzorcium je zložené zo skúsených partnerov – silné tak v oblasti  vedeckých, ako aj administratívnych kapacít - tvorí ho 5 partnerov - 1 zástupca súkromnej výskumnej inštitúcie mimo schémy štátnej pomoci - žiadateľom predkladaného projektu je VŠD, ktorá viac ako 10 rokov svoje činnosti zameriava na nezávislý výskum a vývoj v oblasti práva, sociálnych štúdií, verejnej politiky a verejnej správy; 2 zástupcov nepodnikateľskej verejnej výskumnej inštitúcie - renomované slovenské univerzity - Partner2 - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM), ktorá je zastúpená Inštitútom fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (IFBLR UCM) s históriou a so skúsenosťami s nezávislým výskumom a vývojom a Partner3 - Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU), ktorá je zastúpená Materiálovotechnologickou fakultou so sídlom v Trnave (MTF STU so sídlom v Trnave) na úrovni univerzitného vedeckých parkov (UVP) – ako prvý UVP na Slovensku - „CAMPUS  MTF  STU" – CAMBO - špecializované výskumno-vývojové pracovisko s prioritným zameraním na nezávislý výskum a vývoj a podporu moderného transferu technológií do praxe prostredníctvom transferu know-how, inovácií a poznatkov z akademického prostredia do praxe, start-up a spin-off, Na predkladanom projekte sa podieľa  prostredníctvom svojich personálnych vedeckých kapacít a výskumno-vývojovej infraštruktúry. Ďalej ide o 1 zástupcu nepodnikateľskej štátnej výskumnej inštitúcie - Partner1 - Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied (SÚ SAV), ktorá je najväčším a najvýznamnejším sociologickým pracoviskom nezávislého výskumu a vývoja v oblasti sociológie na Slovensku – je garantom slovenskej účasti v prestížnych programoch medzinárodného komparatívneho spoločenskovedného výskumu a svoje činnosti zameriava na realizáciu nezávislého výskumu a vývoja v oblasti sociologického výskumu na Slovensku s presahom do ďalších spoločenskovedných disciplín a 1 zástupcu stále rozvíjajúcej sa podnikateľskej výskumnej inštitúcie - zástupcu zo sektora MSP - Partner4 - YMS, a.s.
Projekt je zameraný na výskum a vývoj nových kreatívnych aplikačných foriem v oblasti sociálnej ekonomiky s využitím spoločensko-vedných a sociálno-ekonomických vedomostí, výskumu dopadu IKT a digitalizácie na spoločnosť, komunitu a jedinca a jej vplyvu na tvorbu integračných modelov optikou kreatívneho priemyslu s využitím multidisciplinárneho prístupu (uplatňovaný pri realizácii  aktivít v oblasti sociálnej ekonomiky a jej vplyvu na tvorbu integračných modelov optikou kreatívneho priemyslu kooperáciou rôznorodých vedecko-výskumných pracovníkov z rôznej oblasti, a to sociálno-ekonomickej, zdravotnej, legislatívnej a informačnej) a vzájomnou integráciou výsledkov výskumu a vývoja. V rámci projektu sa plánuje, že vznikne 51 publikácií:  z toho 12 v databáze WoS/SCOPUS, 9 nových pracovných miest pre výskumníkov, zabezpečenie podpory a registrácie práv duševného vlastníctva na medzinárodný patent, 1 podaná prihláška registrácie práv duševného vlastníctva a zároveň realizáciou výskumu a vývoja bude vyvolané podanie 1 komplementárnej žiadosti v rámci programov EÚ.
 
Tento projekt je financovaný z EÚ prostredníctvom OPII.
 
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.
 
Detaily projektu na ITMS2014: https://www.itms2014.sk/schvalena-zonfp?id=8457980a-5a46-45ab-b68f-095c6c476d94
 
www.opvai.sk