KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Erasmus+

Na základe udelenej Erasmus University Charter pokračuje Vysoká škola Danubius aj v období 2014 - 2020 v realizácii študentských i pedagogických mobilitných pobytov prostredníctvom programu Erasmus+.
Program ERASMUS+ je nový vzdelávací program EÚ na roky 2014-2020, ktorý podporuje spoluprácu a mobilitu vo všetkých sférach vzdelávania, v odbornej príprave a v oblasti športu a mládeže. Je nástupcom Programu celoživotného vzdelávania, programu Mládež v akcii, a ďalších.

Študijný pobyt na zahraničnej vysokoškolskej inštitúcii v programovej alebo partnerskej krajine

- v dĺžke 3-12 mesiacov
- realizácia výlučne na základe medziinštitucionálnej dohode medzi vysielajúcou (VŠD) a prijímajúcou inštitúciou vyššieho vzdelávania zapojenou do programu Erasmus+.

Praktická stáž v zahraničnom podniku alebo organizácii v programovej krajine

- v dĺžke 2-12 mesiacov
- realizácia na základe trojstrannej dohody medzi študentom, vysielajúcou inštitúciou (VŠD) a prijímajúcou organizáciou / podnikom - mimo SR a mimo krajiny trvalého bydliska študenta. Študent sa môže prihlásiť aj na Absolventskú stáž. Absolventskú stáž je potrebné realizovať a ukončiť do 12 mesiacov od ukončenia štúdia. Výberové konanie a príprava všetkých nevyhnutných dokumentov musí byť zrealizovaná ešte počas štúdia na Vysokej škole, a teda v čase podpisu dokumentov musí mať uchádzač stále štatút študenta VŠD.

Študent môže absolvovať študijný pobyt či praktickú stáž v zahraničí v súčte v celkovej dĺžke maximálne 12 mesiacov za jeden študijný cyklus (bakalársky, magisterský). Môže teda absolvovať napr. 6 mesiacov študijného pobytu a 6 mesiacov praktickej stáže, či napr. celých 12 mesiacov praktickej stáže. 

Informácie pre prihlasovanie študentov Vysokej školy Danubius na študijné pobyty a stáže v rámci programu Erasmus+ pre akademický rok 2018/2019:

Základné informácie pre študentov Vysokej školy Danubius o ŠTUDIJNÝCH POBYTOCH

Základné informácie pre študentov Vysokej školy Danubius o STÁŽACH

Podmienky absolvovania študijného pobytu:

- študent musí byť zapísaný do 2. alebo 3. ročníka bakalárskeho štúdia, alebo do 1. prípadne 2. ročníka magisterského štúdia (4., resp. 5. pri externom štúdiu),
- študent musí byť občanom štátu zapojeného do programu Erasmus+ a nie je možné, aby na mobilitu vycestoval do krajiny, v ktorej má trvalý pobyt,
- po skončení pobytu je študent povinný predložiť svoje výsledky vo forme Výpisu výsledkov štúdia v zahraničí, vydanom hosťujúcou inštitúciou, potvrdenie o dĺžke pobytu a vypracovať záverečnú správu,
- štúdium v zahraničí je schválené príslušným prodekanom pre štúdium a inštitucionálnym koordinátorom v dokumente LEARNING AGREEMENT (za vopred schválené predmety absolvované obdrží študent po uznaní VŠD kredity)
- študent si je povinný na dobu pobytu na mobilite uzatvoriť cestovné poistenie.
 

Zoznam Erasmus+ inter inštitucionálnych dohôd Vysokej školy Danubius uzavretých na obdobie 2014 - 2020 

ERASMUS+ pre pedagógov a vysokoškolských pracovníkov

Mobilita pedagógov vysokých škôl / pracovníkov z podnikov
• Prednášanie na hostiteľskej vysokej škole

  • pre vysokoškolských pedagógov a pracovníkov z podnikov
  • trvanie: min. 2 dni (8 odučených hodín) až 1 týždeň
  • výlučne na základe vopred dohodnutého programu výučby
Mobilita pracovníkov vysokých škôl
Školenia poskytnuté hostiteľským podnikom alebo hostiteľskou vysokou školou
  • pre všetkých pracovníkov vysokých škôl (učitelia aj nepedagogickí pracovníci vysokých škôl)
  • trvanie: min. 2 dni až 1 týždeň
  • výlučne na základe vopred dohodnutého pracovného plánu

Prílohy :