KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Erasmus+

Na základe udelenej Erasmus University Charter pokračuje Vysoká škola Danubius aj v období 2014 - 2020 v realizácii študentských i pedagogických mobilitných pobytov prostredníctvom programu Erasmus+.
Program ERASMUS+ je nový vzdelávací program EÚ na roky 2014-2020, ktorý podporuje spoluprácu a mobilitu vo všetkých sférach vzdelávania, v odbornej príprave a v oblasti športu a mládeže. Je nástupcom Programu celoživotného vzdelávania, programu Mládež v akcii, a ďalších.

Študijný pobyt na zahraničnej vysokoškolskej inštitúcii v programovej alebo partnerskej krajine

- v dĺžke 3-12 mesiacov
- realizácia výlučne na základe medziinštitucionálnej dohode medzi vysielajúcou (VŠD) a prijímajúcou inštitúciou vyššieho vzdelávania zapojenou do programu Erasmus+.

Praktická stáž v zahraničnom podniku alebo organizácii v programovej krajine

- v dĺžke 2-12 mesiacov
- realizácia na základe trojstrannej dohody medzi študentom, vysielajúcou inštitúciou (VŠD) a prijímajúcou organizáciou / podnikom - mimo SR a mimo krajiny trvalého bydliska študenta. Študent sa môže prihlásiť aj na Absolventskú stáž. Absolventskú stáž je potrebné realizovať a ukončiť do 12 mesiacov od ukončenia štúdia. Výberové konanie a príprava všetkých nevyhnutných dokumentov musí byť zrealizovaná ešte počas štúdia na Vysokej škole, a teda v čase podpisu dokumentov musí mať uchádzač stále štatút študenta VŠD.

Študent môže absolvovať študijný pobyt či praktickú stáž v zahraničí v súčte v celkovej dĺžke maximálne 12 mesiacov za jeden študijný cyklus (bakalársky, magisterský). Môže teda absolvovať napr. 6 mesiacov študijného pobytu a 6 mesiacov praktickej stáže, či napr. celých 12 mesiacov praktickej stáže. 

Informácie pre prihlasovanie študentov Vysokej školy Danubius na študijné pobyty a stáže v rámci programu Erasmus+ pre akademický rok 2017/2018:

Základné informácie pre študentov Vysokej školy Danubius o ŠTUDIJNÝCH POBYTOCH

Základné informácie pre študentov Vysokej školy Danubius o STÁŽACH

Podmienky absolvovania študijného pobytu:

- študent musí byť zapísaný do 2. alebo 3. ročníka bakalárskeho štúdia, alebo do 1. prípadne 2. ročníka magisterského štúdia (4., resp. 5. pri externom štúdiu),
- študent musí byť občanom štátu zapojeného do programu Erasmus+ a nie je možné, aby na mobilitu vycestoval do krajiny, v ktorej má trvalý pobyt,
- po skončení pobytu je študent povinný predložiť svoje výsledky vo forme Výpisu výsledkov štúdia v zahraničí, vydanom hosťujúcou inštitúciou, potvrdenie o dĺžke pobytu a vypracovať záverečnú správu,
- štúdium v zahraničí je schválené príslušným prodekanom pre štúdium a inštitucionálnym koordinátorom v dokumente LEARNING AGREEMENT (za vopred schválené predmety absolvované obdrží študent po uznaní VŠD kredity)
- študent si je povinný na dobu pobytu na mobilite uzatvoriť cestovné poistenie.
 

Zoznam Erasmus+ inter inštitucionálnych dohôd Vysokej školy Danubius uzavretých na obdobie 2014 - 2020 

ERASMUS+ pre pedagógov a vysokoškolských pracovníkov

Mobilita pedagógov vysokých škôl / pracovníkov z podnikov
• Prednášanie na hostiteľskej vysokej škole

 • pre vysokoškolských pedagógov a pracovníkov z podnikov
 • trvanie: min. 2 dni (8 odučených hodín) až 1 týždeň
 • výlučne na základe vopred dohodnutého programu výučby
Mobilita pracovníkov vysokých škôl
Školenia poskytnuté hostiteľským podnikom alebo hostiteľskou vysokou školou
 • pre všetkých pracovníkov vysokých škôl (učitelia aj nepedagogickí pracovníci vysokých škôl)
 • trvanie: min. 2 dni až 1 týždeň
 • výlučne na základe vopred dohodnutého pracovného plánu

 

LLP Erasmus 2007-2014    

Erasmus Policy Statement

The mission of the Danubius University is to provide a wide spectrum of education oriented at global application in super-regional, regional and cross-border areas of the Visegrad 4 and EU countries based on the principles of science, research and innovation, as a part of the national and Europe-wide forum for education and research.

The Danubius University is a private university existing within the network of European higher education institutions providing, organizing and ensuring higher education in accredited study fields. Considering the knowledge that education is a life-long process, the mission of the University is mainly to provide study programs of high quality to all meeting the conditions of admission to studies at a higher education institution. The Danubius University provides higher education through various educational procedures and forms. The aim of the Danubius University is to educate on a level relevant for contemporary and future praxis, mainly by:

 1. Ensuring the highest possible standard of quality and development of knowledge-based society;
 2. Creating an institution working on the principles of self-financing while effectively using the available resources and which is based on healthy business principles for the benefit of the whole society;
 3. Building, developing diverse relationships with the public and providing all programs in European education and research forum;
 4. Creating a suitable environment for the employees and students stimulating the development of their skills, personality growth and competitiveness;
 5. Providing education in accredited study programs;

The Danubius University focuses on the building of the international strategy for cooperation with universities in Central Europe (V4 countries) in which has the most common and comparative themes for addressing social aspects of social life, based on the main profile of the Danubius University (legal environment, social and public policy, raising the level of knowledge society through improving the quality of education model). In a broader context, the school has a strategy to cooperate internationally with leading university and academic institutions in the world with regard to long-term scientific relations of its workers to different institutions (Russia, Ukraine, Azerbaijan, Germany, France, USA, Portugal, Spain). Universal focus of education - Law, Social Work, Public Policy and Public Administration allows the University to establish in the frame of international projects broad international representation by solving of global issues, to compare models and propose solutions in regional and wider area.

Main Strategies of the Danubius University in the frame of organization and implementation of international projects currently has in terms of public policy, which currently supports a minimum of private higher education and it has accordingly limited options and will therefore focus on the use of EU grants and international projects. Through the organization of scientific events involves to the solutions domestic as well as foreign professional circles with links to thirdlevel education students. Each project is completed with the output published in printed and electronic form and incorporated into the learning process within a particular field of study. In the framework of international conferences organizes university also the student roundtable section with the involvement of students in the realising project.

The main objectives of the strategy for the organisation and implementation of international (EU and non-EU) cooperation projects in teaching and training in relation to projects implemented under the Programme are:

 • Develop high quality strategic international research linkages through the International Partnership Program
 • Enhance student mobility through international programmes, and develop new opportunities for high quality, short term study options as well as international volunteering and internships
 • Continue to internationalise the curriculum by developing new inclusive teaching pedagogies, and by establishing key graduate attributes that reflect the global skills our students will need in the future
 • Enhance the classroom, campus and community experience of our international students through multi-layered learning support
 • Contribute to development projects in the University’s key strength areas in partnership with local institutions to fulfil the University’s global civic responsibility.

The Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Programme can be very effectively used in conjunction with other international activities in fulfilling the strategy university increase its competitiveness in the wider European area by enhancing the quality of its mobilities for students and teachers. Those mobility opportunities for cooperation on the level of education, science and research are in a particular region as well as in European and global context. The results of the professional dialogue are applicable into practice, to increase the level of knowledge that is critical for the economic growth and potential EU strategic domain.

The main priorities of the Danubius University in the frame of the foreign activities would in future be to strengthen international cooperation with foreign universities and international organisations, in particular through bilateral and multilateral agreements as well as through international educational and scientific projects. The aim of cooperation agreements with partner institutions is particularly to build common scientific and research activities, exchange of students and researchers, but also and especially the common organization of scientific events and  presentation of results of joint work and joint implementation and the exchange of publications, which should be future widespread implementation of joint scientific research programs culminating organizing joint scientific and technical conferences, symposia, seminars and other professional events.

 

 

Prílohy :