KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Partnerské krajiny

S partnerskými inštitúciami mimo Európskej únie môžu európske univerzity spolupracovať najmä prostredníctvom  medzinárodnej individuálnej mobility, spoločných študijných programov a spoločných projektov vrátane projektov zameraných na budovanie kapacít a profesionálny rozvoj zamestnancov v rozvíjajúcich sa častiach sveta, konkrétne:
 • mobilita študentov medzi krajinami programu a partnerskými krajinami;
 • mobilita zamestnancov vysokých škôl medzi krajinami programu a partnerskými krajinami;
 • programy Spoločného magisterského štúdia;
 • príležitosti pre výskumníkov;
 • projekty zamerané na budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní;
Vzdelávacia mobilita a projekty zamerané na budovanie kapacít pomôžu zlepšiť zručnosti, modernizovať systémy vysokoškolského vzdelávania a vytvárať možnosti spolupráce medzi EÚ a vzdelávacími systémami vo svete.

Erasmus+ KA107 - MOBILITY JEDNOTLIVCOV MEDZI KRAJINAMI PROGRAMU A PARTNERSKÝMI KRAJINAMI

Spolupráca v rámci Erasmus+ KA107 zahŕňa mobility študentov a zamestnancov na výučbu/školenie s partnerskými inštitúciami mimo Európskej Únie.
V období 2017 – 2019 získala VŠD grant na realizáciu mobilít v krajinách:
Ruská federácia
Srbsko
 1. Všeobecné informácie.
Všeobecné informácie o projekte KA107, inštrukcie a príručky  nájdete na uvedenej webovej stránke Národnej Agentúry: http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=41& submenu=240&vyzva=0
 1. Informácie pre záujemcu/riešiteľa projektu.
Záujemca/riešiteľ projektu spolu s príslušnou fakultou/katedrou je zodpovedný za:
 • komunikáciu s partnerskou inštitúciou počas prípravy projektu;
 • odovzdanie všetkých potrebných podkladov na podanie prihlášky na OZV VŠD do 15 decembra;
 • uzatváranie interinštitucionálnej zmluvy v spolupráci s OZV VŠD;
 • otvorenú, transparentnú a spravodlivú nomináciu a výber účastníkov schválených mobilít. Všetky požiadavky a priority týkajúce sa výberu musia byť jasne stanovené, zdokumentované a dostupné všetkým záujemcom o mobilitu;
 • úspešný priebeh projektu;
 • hodnotenie výsledkov projektu a spolupráce s OZV VŠD pri príprave záverečnej správy pre Národnú Agentúru.
Upozorňujeme na to, že prihlášku na projekt KA107 podáva OZV VŠD za všetky fakulty, teda jednu prihlášku za celú VŠD. Počet navrhnutých partnerských krajín je vo všeobecnosti neobmedzený, limity si stanovuje VŠD ad hoc (kvalita prihlášok, reálny objem mobilít v závislosti od personálneho zabezpečenia, pravdepodobnosť v závislosti na veľkosti finančných zdrojov, strategické ciele VŠD a pod.).
3.Informácia pre účastníkov mobilít
Mobility zamestnancov a študentov v rámci Erasmus+ KA107 (partnerských krajín) sa realizujú za rovnakých  všeobecných pravidiel a postupov ako mobility v rámci krajín Programu.
Príslušné dokumenty (upozorňujeme, že môžu byť odlišné ako pri mobilite do krajín Programu)  sú k dispozícii na Oddelení zahraničných vzťahov VŠD:
https://www.vsdanubius.sk/Zahranicne-vztahy