KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

doc. PhDr. Hermína Mareková, PhD.

doc. PhDr. Hermína Mareková, PhD.


Fakulta sociálnych štúdií

Docent


Katedra sociálnej práce

Vedúci katedryPodpredseda akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty

Člen programovej rady fakultyVedecko-pedagogická charakteristika

Od roku 2014 pôsobí na Fakulte sociálnych štúdií Vysokej školy Danubius na funkčnom mieste odborného asistenta,  od   1. decembra 2014 zastáva  funkciu vedúcej Katedry sociálnej práce. Je  členkou Vedeckej rady VŠD, členkou  akademického senátu VŠD. Je absolventkou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v odbore sociálna práca, v rovnakom odbore obhájila v roku 2008 dizertačnú prácu. Aktívne sa zúčastňuje a výsledky svojej vedeckej práce prezentuje na vedeckých a odborných konferenciách doma a v zahraničí. Do 2014 pracovala ako odborná poradkyňa pri Národnom projekte Inštitút rodovej rovnosti.  Vo svojej pedagogickej práci a vedecko-publikačnej činnosti sa sústreďuje na otázky rodovej rovnosti, rodovo citlivú sociálnu prácu a na sociálnu patológiu z pohľadu rodovosti. Medzi jej ďalšie odborné aktivity je možné radiť pôsobenie v oblasti rozvoja metodiky a realizácie projektov vzdelávania dospelých, pôsobenie v oblasti sociálneho poradenstva pri riešení krízových situácii v rodine a v práci, tvorbu študijných materiálov v oblastiach jej odborného záujmu a pod.