KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA.

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA.


Fakulta práva Janka Jesenského

Dekan

Profesor


Katedra verejno-právnych disciplín

Vysokoškolský učiteľInterný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda Vedeckej rady fakulty


Konzultačné hodiny

Po dohode e-mailom


Vedecko-pedagogická charakteristika

Je československý, slovenský a český právnik, vysokoškolský učiteľ, akademický funkcionár, publicista, spisovateľ, dôstojník, verejný činiteľ. Absolvent Základnej deväťročnej školy na Kalinčiakovej ulici v Bratislave (1969), Gymnázia na Metodovej ulici v Bratislave (1973), Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (1978), prof. (2003), plk.(2004). Je tiež absolventom frankofónnej sekcie Katedry jazykovej a spoločensko-politickej prípravy československých expertov Univerzity Komenského v Bratislave - JASPEX (1989), špecializačného štúdia v odbore Bezpečnostné služby Akadémie Policajného zboru v Bratislave (2004) a celoživotného vzdelávania v odbore verejnosprávna činnosť na Veřejnosprávnom vzdelávacom inštitúte v Strážnici v Českej republike.

Od roku 1977 ako odborný inštruktor a po roku 1978 ako asistent, odborný asistent, docent a profesor najskôr pôsobil na Katedre správneho a finančného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, pôvodne v odbore správne právo, neskôr v odbore finančné právo, a súčasne bol i tajomníkom katedry. Od roku 1991 bol vedúcim oddelenia finančného práva Katedry obchodného, hospodárskeho a finančného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave až do roku 2004. Plukovníkom Policajného zboru, garantom študijného programu Bezpečnostné verejno-správne služby, vedúcim Katedry verejnej správy a verejných financií Akadémie Policajného zboru v Bratislave bol v rokoch 2004 – 2011, súčasne v rokoch 2002 až 2011 pôsobil ako profesor, prorektor a vedúci Ústavu celoživotného vzdelávania Evropského polytechnického institutu, s.r.o. v Kunoviciach v Českej republike. V rokoch 2011 až 2015 bol garantom študijného programu Občianske právo, vedúcim oddelenia obchodného práva Ústavu súkromného práva Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Od 2015 je profesorom a garantom študijného odboru Právo na Fakulte práva Janka Jesenského Vysokej školy Danubius v Sládkovičove, od 2018 je jej dekanom. Pôsobil ako pedagóg aj na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave, na Obchodnej fakulte a Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Fakulte sociálnoekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Študijné pobyty absolvoval na Univerzite Complutense v Madride v Španielsku, na inštitútoch verejnej správy vo Fínsku, Švédsku a Dánsku. Dlhoročne pôsobí vo vedeckých radách slovenských vysokých škôl a redakčných radách vedeckých časopisov. Aktívne sa zúčastnil viac než sto vedeckých konferencií v tuzemsku i v zahraničí. Je dosiaľ členom medzinárodných organizácií zameraných na finančné právo a obchodné právo, ako aj rozhodcom Rozhodcovského súdu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.

V rokoch 1994 až 1998 pôsobil vo funkcii vedúceho úradu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Niekoľko desaťročí tiež pracoval v odborných komisiách Slovenskej národnej rady a Ministerstva financií Slovenskej republiky. Do roku 1999 bol tiež členom Rady Vlády Slovenskej republiky pre vedu a nové technológie. Niekoľko volebných období pôsobil i v pracovnej skupine Akreditačnej komisie vlády Slovenskej republiky. Je autorom a spoluautorom vedeckých a odborných monografií, štúdií, článkov a inej odbornej literatúry. Je tiež autorom samostatnej knihy krátkych próz, samostatnej knihy prózy a poézie a samostatnej zbierky poézie. Jeho práca bola ocenená mnohými tuzemskými i zahraničnými vyznamenaniami.