KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Mgr. et PhDr. Tomáš Klokner, PhD., univ. doc.

Mgr. et PhDr. Tomáš Klokner, PhD., univ. doc.


Fakulta práva Janka Jesenského

Univerzitný docent

Splnomocnenec dekana pre vedu a výskum


Katedra dejín a teórie štátu a práva

Vedúci katedry


kancelária P012


Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty


Konzultačné hodiny

Pondelok

13:00-15:00


Vedecko-pedagogická charakteristika

Je absolventom bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia v odbore História (2005-2010) a doktorandského štúdia v odbore všeobecné dejiny (2011-2015) na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Rigorózne pokračovanie (PhDr.) absolvoval na Filozofickej fakulte Trnavskej Univerzity (2011). V rámci štúdia absolvoval niekoľkomesačné zahraničné študijné pobyty v Mníchove (Kommision für Alte Geschichte und Epigraphik des Deutschen Archäologischen Instituts), Viedni (Universität Wien, Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Alte Geschichte und Altertumskunde, Papyrologie und Epigraphik) a v Prahe (Pedagogická fakulta Karlovej univerzity, Katedra dějin a didaktiky dejepisu).  V pedagogickej oblasti sa venuje latinskej právnickej terninológii, rímskemu právu a právnym dejinám. Vo vedeckej oblasti sa zaoberá rímskymi právnymi dejinami, starovekými sociálnymi a hospodárskymi dejinami, latinskou epigrafikou, dejinami vedy o antickom staroveku a rímskou každodennosťou. Aktívne vystupuje na domácich a zahraničných konferenciách, pričom mnohé z nich aj zabezpečuje po organizačnej stránke (Historia nuntia vetustatis – Bratislava, 2011; Antické dejiny v slovenských univerzitných podmienkach – Bratislava, 2013; AVGVSTVS MMXIV - Bratislava, 2014, Tempus fugit, Sládkovičovo, 2020; Homo, ius, societas, Sládkovičovo 2021, Sic fata voluerunt 2023, Pezinok). Založil prvé slovenské odborné periodikum pre staroveké dejiny Bibliotheca Alexandrina, v súčasnosti pokračuje vo vydávaní zborníkov Acta iuridica Sladkoviciensia a Miscellanea Historico-Philologico-Iuridica.  Participuje aj na grantových úlohách slovenských vedeckých pracovísk. Je autorom viac ako 200 publikačných výstupov.