KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Dr. habil. JUDr Rastislav Funta, Ph.D., LL.M.

Dr. habil. JUDr Rastislav Funta, Ph.D., LL.M.


Fakulta práva Janka Jesenského

Prorektor

Docent

Prorektor, a.i.


Katedra medzinárodného a európskeho práva

Vysokoškolský učiteľInterný člen Vedeckej rady VŠD

Manažér kvality fakulty


Konzultačné hodiny

po dohode e-mailom


Vedecko-pedagogická charakteristika

je absolventom Právnickej fakulty TU v Trnave, postgraduálneho LL.M. štúdia na fakulte porovnávacieho štátneho práva a právnej komparatistiky na Andrássy Gyula Deutschsprachige Universität v Budapešti v spolupráci s Ruprecht Karls Universität v Heidelbergu a Ph.D. štúdia teoretické právní vědy medzinárodného práva, európskeho práva a ústavného práva na Karlovej Univerzite v Prahe. Úspešne ukončil habilitačné konanie (docent) v oblasti vedy o štáte a práve na Széchenyi István Univerzite v Győri. V súčasnosti pôsobí ako právnik a ako národný právny expert pri College of Europe/Európska Komisia. Je autorom a spoluautorom viacerých monografií, učebníc a odborných publikácií zameraných najmä na právo EÚ, právo hospodárskej súťaže, GDPR, počítačové právo a regulácie umelej inteligencie. V roku 2020 získal Cenu Karola Planka za cyklus príspevkov, uverejnených v časopise Justičná revue, v ktorých priniesol nové a zároveň podnetné pohľady na právnu prax.