KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Dr. habil. JUDr Rastislav Funta, Ph.D., LL.M., univ. prof.

Dr. habil. JUDr Rastislav Funta, Ph.D., LL.M., univ. prof.


Fakulta práva Janka Jesenského

Prorektor

Univerzitný profesor

Prorektor, a.i.


Katedra medzinárodného a európskeho práva

Vysokoškolský učiteľInterný člen Vedeckej rady VŠD


Konzultačné hodiny

Štvrtok

09:30-11:30

alebo po dohode e-mailom


Vedecko-pedagogická charakteristika

je absolventom Právnickej fakulty TU v Trnave, postgraduálneho LL.M. štúdia na fakulte porovnávacieho štátneho práva a právnej komparatistiky na Andrássy Gyula Deutschsprachige Universität v Budapešti v spolupráci s Ruprecht Karls Universität v Heidelbergu a Ph.D. štúdia teoretické právní vědy medzinárodného práva, európskeho práva a ústavného práva na Karlovej Univerzite v Prahe. Úspešne ukončil habilitačné konanie (docent) v oblasti vedy o štáte a práve na Széchenyi István Univerzite v Győri. V súčasnosti pôsobí ako právnik a ako národný právny expert pri College of Europe/Európska Komisia. Je autorom a spoluautorom viacerých monografií, učebníc a odborných publikácií zameraných najmä na právo EÚ, právo hospodárskej súťaže, GDPR, počítačové právo a regulácie umelej inteligencie. V roku 2020 získal Cenu Karola Planka za cyklus príspevkov, uverejnených v časopise Justičná revue, v ktorých priniesol nové a zároveň podnetné pohľady na právnu prax.