KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Doc. Ing. Dušan Masár, PhD.

Doc. Ing. Dušan Masár, PhD.


Fakulta verejnej politiky a verejnej správy

Prodekan

Docent

vedúci katedry, prodekan pre štúdium, rozvoj a akreditáciu


Katedra verejnej politiky a verejnej ekonomiky

Vedúci katedry


Katedra medzinárodných vzťahov


kancelária V102

031 773 28 84

0904 617 198


Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty


Konzultačné hodiny

v stredu 12.00-14.00 ( denní študenti) / 14.00-16.00 (externisti) / (+ po individuálnej dohode s vyučujúcim)


Vedecko-pedagogická charakteristika

Ing. Dušan Masár, PhD. v súčasnosti pôsobí ako prodekan pre štúdium na Vysokej škole Danubius v Sládkovičove, Fakulte verejnej politiky a verejnej správy, Katedre verejnej politiky a verejnej ekonomiky. V pozícii učiteľa pôsobí od skončenia vysokoškolského štúdia, ktoré úspešne absolvoval v roku 1994 na Ekonomickej univerzite v Bratislave.  V roku 2008 mu bola udelená Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave vedecko-pedagogická hodnosť PhD.  Počas svojho doterajšieho profesijného života vyučoval na viacerých tuzemských stredných a vysokých školách. Primárne prednáša odborné ekonomické predmety: Všeobecné ekonomické teórie, Verejná ekonomika, Marketing. Aktívne sa zúčastňuje na vedeckých konferenciách a odborných diskusiách. Je autorom viacerých odborných článkov, publikácií, monografií resp. učebných textov.