KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

doc. PhDr. Natália Kováčová, PhD.

doc. PhDr. Natália Kováčová, PhD.


Fakulta verejnej politiky a verejnej správy

Prodekan

Docent

prodekanka pre medzinárodné vzťahy, vedu a akreditáciu, poradca študijného programu


Katedra verejnej správy

Vysokoškolský učiteľ


kancelária V102


Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Manažér kvality fakulty


Konzultačné hodiny

párny týždeň v utorok 11.00-14.00 / (+ po individuálnej dohode s vyučujúcim)


Vedecko-pedagogická charakteristika

Po úspešnom ukončení magisterského štúdia v odbore Politológia na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici pôsobila od septembra 2011 ako  externá  doktorandka v odbore Teória politiky na Katedre politológie už spomínanej fakulty. Zároveň začala pôsobiť aj na Fakulte verejnej politiky a verejnej správy v Sládkovičove, v pozícii asistenta. V auguste 2014 jej bol pridelený titul PhD, po úspečnom absolvovaní dizertačnej skúšky a obhájení záverečnej práce na tému : Politická participácia občanov vo voľbách a v referendách na Slovensku. Svoje vedecké štúdium sústreďuje najmä na skúmanie participačnej problematiky v demokratickej spoločnosti, komparáciu verejných politík na úrovni EÚ. Aktuálne pôsobí na Vysokej škole Danubius a jej Fakulte verejnej politiky a verejnej správy vo funkcii prodekanky pre medzinárodné vzťahy, vedu a výskum. V rámci svojej vedecko-publikačnej činnosti aktívne participuje na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách, publikuje články v odborných časopisoch a zborníkoch.