KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

doc. PhDr. Petronela Šebestová, PhD., univerzitný profesor, MPH

doc. PhDr. Petronela Šebestová, PhD., univerzitný profesor, MPH


Fakulta sociálnych štúdií

Dekan

Univerzitný profesor

Členka Útvaru splnomocnenca vnútorného systému kvality vzdelávania


Katedra pedagogických disciplín

Vysokoškolský učiteľ


0902 898 868


Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda Vedeckej rady fakulty

Manažér kvality fakulty

Predseda programovej rady fakultyVedecko-pedagogická charakteristika

Pôsobí na Fakulte sociálnych štúdií  Vysokej škole Danubius od roku 2008 na funkčnom mieste odborného asistenta.  V roku 2010 pri príležitosti 5. výročia založenia VŠD jej bola udelená medaila za rozvoj súkromnej vysokej školy. Od   11. februára 2013 zastáva  funkciu dekanky FSŠ VŠD.

Dlhodobo sa venuje sociálnej práci ako z hľadiska teoretického, tak aj praktického. Absolvovala niekoľko zahraničných pobytov súvisiacich  s problematikou rozvoja sociálnej práce ako vedeckej disciplíny, s aplikáciou  zabezpečovania kvality sociálnych služieb a taktiež s realizáciou komunitného plánovania. Pracovala v rôznych odborných  komisiách MPSVR SR   Podieľala sa na tvorbe viacerých koncepčných materiálov, ktoré vyplývali z Uznesení vlády SR pre rezort práce sociálnych vecí a rodiny, pre rezort školstva a zdravotníctva. Vo svojej vedecko-publikačnej činnosti sa venuje otázkam  manažmentu sociálnych služieb,  sociálnemu poradenstvu ako aj podmienkam kvality  sociálnych služieb a prevencii vzniku možných rizík pri poskytovaní sociálnych služieb.

Je predsedníčkou vedeckej rady FSŠ, členkou Vedeckej rady VŠD, členkou Rady pre kvalitu vzdelávania na vysokých školách,  vedúcou redaktorkou časopisu Revue spoločenských a humanitných vied, členkou redakčného kolektívu časopisu Sociálno-zdravotnícke spektrum, členka dozornej rady Nadačního fondu pro celoživotní a resocializační vzdělávání Hradec Králové.