KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Aktualita
3. november 2017

Mediátor - odborný seminár

 

Vysoká škola Danubius podľa ustanovenie § 10a ods. 2 zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o mediácii“) a v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 424 zo 17. decembra 2015 o ďalšom vzdelávaní a preskúšaní mediátorov organizuje odborný seminár ako súčasť ďalšieho vzdelávania mediátorov.

Odborný seminár november/december 2017:

  MOC V MEDIAČNOM PROCESE

   Akreditovaný seminár.
VŠ Danubius  je  registrovaný poskytovateľ vzdelávania v registri vzdelávacích inštitúcií Ministerstva spravodlivosti SR.

 

 

Miesto konania

 

VŠ Danubius , Richterova 1171, 925 21Sládkovičovo

Termíny konania

 

25.11.2017  Sládkovičovo (23.11.2017 uzávierka prihlášok)

  7.12.2017  Sládkovičovo (4.12.2017 uzávierka prihlášok)

 

Organizačné zabezpečenie

Min. počet účastníkov: 15 osôb, max. 40 osôb

Forma  aktivity

 

Prednáška, praktické a rolové cvičenia, kazuistiky .

 

Cena

 

50,00 €  

(Cena zahŕňa:  lektorné, študijné materiály, príprava a tlač osvedčení, občerstvenie)

Obsahová náplň

 

 8,30 - 9,15    právna regulácia postavenia mediátora a strán, ich práv a povinností  v rámci mediačného  procesu v zmysle  zákona  č.420/2004 Z. z. o mediácii v znení neskorších predpisov.

9,20 - 10,05    moc mediátora a moc strán, definičné zorientovanie sa  cez aplikáciu teórie nemeckého sociológa Maxa Webera. Charizmatická a formálna moc mediátora a jej vplyv na priebeh mediačného procesu . 

10,10 - 10,55   rozdiel medzi legitimitou a legalitou moci mediátora, primárna moc mediátora vychádzajúca zo zákona a sekundárna moc odvodená z pozícii strán mediácie.

11,00 - 11,45   moc ako jeden z určujúcich faktorov pri  mediácii ako asistovanom vyjednávaní, využitie moci mediátora pri garancii rovnoprávnosti strán, hľadaní inovatívnych riešení, testovaní  reality a pod. Analýza kazuistík.

11,50 - 12,35   príklady  právnej regulácie  postavenia mediátora a strán mediácie  v zahraničí  z pohľadu  disponovania mocou, komparácie pozícii mediátora v anglosaskom a kontinentálnom prístupe k mediácii.

13,05 - 13,50   uplatnenie moci mediátora v rámci jednotlivých foriem  mediácie, od transformatívnej, cez facilitatívnu až po evaluatívnu mediáciu, práca s kazuistikami, ich analýza.

14,00 - 15,30   rolové cvičenia a praktický nácvik  uplatnenia moci mediátora v rámci jednotlivých segmentov mediácie. Zvláštny  akcent na mediáciu v rodinných sporoch vzhľadom na špecifické postavenie jej účastníkov . 

 

Cieľová skupina

 

Mediátori s ukončeným vzdelaním v zmysle zákona č.420 /2004 Z. z. o mediácii v platnom znení.

 

Štruktúra výučby

 

8 vyučovacích hodín

 

Výstup

 Osvedčenie o absolvovaní odborného seminára

Odborný garant

JUDr. František Kutlík

Lektor

JUDr. František Kutlík, mediátor, predseda Slovenského inštitútu pre mediáciu a alternatívne riešenie sporov.

 

 

Kontaktné údaje

 

VŠ  Danubius, Richterova 1171, 925 21 Sládkovičovo

Kontaktná osoba: doc.PaedDr. Alica Harajová, PhD., prorektorka VŠD

Alica.Harajova@vsdanubius.sk, tel. č.: 031/773 28 33

 

Prihlášky zasielať na mail:  beata.podolska@vsdanubius.sk

 

 

 

 

 

Vysoká škola Danubius podľa ustanovenie § 10a ods. 2 zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o mediácii“) a v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 424 zo 17. decembra 2015 o ďalšom vzdelávaní a preskúšaní mediátorov organizuje odborný seminár ako súčasť ďalšieho vzdelávania mediátorov.

Prílohy :