KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Školné a poplatky 2018-2019

Školné
§ 2
            Školné je poplatok študenta dennej a externej formy štúdia určený na úhradu časti nákladov spojených s jeho štúdiom na VŠD.
§ 3

 1. Školné na akademický rok 2018/2019 sa určuje nasledovne:
 
Fakulta práva Janka Jesenského:
 
 • Študijný program: Právo:
 
 1. 1. ročník bc. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 1.640 €,
 2. 2. ročník bc. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 1.690 €,
 3. 3. ročník bc. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 1.740 €,
 4. 4. ročník bc. štúdia pre externú formu štúdia 1500 €,
 5. 1. ročník mgr. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 1.940 €,
 6. 2. ročník mgr. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 2.035 €,
 7. 3. ročník mgr. štúdia pre externú formu štúdia 1700 €
 
 • Študijný program: Právo –zahraniční študenti *
 
 1. 1. ročník bc. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 3400 €,
 2. 2. ročník bc. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 3400 €,
 3. 3. ročník bc. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 3400 €,
 4. 4. ročník bc. Štúdia pre externú formu štúdia 1700 €,
 5. 1. ročník mgr. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 3600 €,
 6. 2. ročník mgr. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 3600 €,
 7. 3. ročník mgr. štúdia pre externú formu štúdia 1800 €,
 
                  *okrem ČR
 
Fakulta sociálnych štúdií:
 
 • Študijný program Sociálna práca:
 
 1. 1. ročník bc. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 1.150 €,
 2. 2. ročník bc. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 1.200 €,
 3. 3. ročník bc. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 1.250 €,
 4. 4. ročník bc. štúdia pre externú formu štúdia 800 €,
 5. 1. ročník mgr. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 1.150 €,
 6. 2. ročník mgr. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 1.250 €,
 7. 3. ročník mgr. štúdia pre externú formu štúdia 800 €
 
 
 • Študijný program Sociálna práca – zahraniční študenti *
  1. 1. ročník bc. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 2400 €,
  2. 2. ročník bc. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 2400 €,
  3. 3. ročník bc. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 2400 €,
  4. 4. ročník bc. štúdia pre externú formu štúdia 1200 €,
  5. 1. ročník mgr. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 2600 €,
  6. 2. ročník mgr. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 2600 €,
  7. 3. ročník mgr. štúdia pre externú formu štúdia 1300 €,
 
*okrem ČR
 
 
Fakulta verejnej politiky a verejnej správy:
 
 • Študijný program Verejná politika a verejná správa:
  1. 1. ročník bc. štúdia pre dennú formu štúdia 1.150 €,
  2. 2. ročník bc. štúdia pre dennú formu štúdia 1.200 €,
  3. 3. ročník bc. štúdia pre dennú formu štúdia 1.250 €,
  4. 1. ročník mgr. štúdia pre dennú formu štúdia 1.150 €,
  5. 2. ročník mgr. štúdia pre dennú formu štúdia 1.250 €,
  6. 1. ročník bc. štúdia pre externú formu štúdia 1.150 €,
  7. 2. ročník bc. štúdia pre externá formu štúdia 1.200 €,
  8. 3. ročník bc. štúdia pre externú formu štúdia 1.250 €,
  9. 4. ročník bc. štúdia pre externú formu štúdia 800 €,
  10. 1. ročník mgr. štúdia pre externú formu štúdia 1.150 €,
  11. 2. ročník mgr. štúdia pre externú formu štúdia 1.250 €,
  12. 3. ročník mgr. štúdia pre externú formu štúdia 800 €,
 
 • Študijný program Verejná politika a verejná správa – zahraniční študenti *
 
 1. 1. ročník bc. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 2400 €,
 2. 2. ročník bc. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 2400 €,
 3. 3. ročník bc. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 2400 €,
 4. 4. ročník bc. štúdia pre externú formu štúdia 1200 €,
 5. 1. ročník mgr. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 2600 €,
 6. 2. ročník mgr. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 2600 €,
 7. 3. ročník mgr. štúdia pre externú formu štúdia 1300 €,
           
*okrem ČR
 
 
 • Študijný program Medzinárodné vzťahy:
a)   1. ročník bc. štúdia pre dennú formu štúdia 1.500 €,
b)   2. ročník bc. štúdia pre dennú formu štúdia 1.500 €,
c)   3. ročník bc. štúdia pre dennú formu štúdia 1.800 €,
d)   1. ročník mgr. štúdia pre dennú formu štúdia 1.500 €,
e)   2. ročník mgr. štúdia pre dennú formu štúdia 1.800 €,
f)   1. ročník bc. štúdia pre externú formu štúdia 1.500 €,
g)   2. ročník bc. štúdia pre externá formu štúdia 1.500 €,
h)   3. ročník bc. štúdia pre externú formu štúdia 1.800 €,
i)    4. ročník bc. štúdia pre externú formu štúdia 1000 €,
j)    1. ročník mgr. štúdia pre externú formu štúdia 1.500 €,
k)   2. ročník mgr. štúdia pre externú formu štúdia 1.800 €,
l)    3. ročník mgr. štúdia pre externú formu štúdia 1000 €,
 
 
 • Študijný program Medzinárodné vzťahy – zahraniční študenti *
 
                  m) 1. ročník bc. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 2400 €
                  n)  2. ročník bc. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 2400 €,
 • 3. ročník bc. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 2400 €,
 • 4. ročník bc. štúdia pre externú formu štúdia 1200 €,
 • 1. ročník mgr. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 2600 €,
 • 2. ročník mgr. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 2600 €,
 • 3. ročník mgr. štúdia pre externú formu štúdia 1300 €,
 
           *okrem ČR
 
 
 1. Poplatky v rámci štúdia a vydávania dvojitých diplomov sú stanovené
  vo výške schváleného sadzobníka pre riadne štúdium na jednotlivých fakultách VŠD.
 
 
 
Poplatky spojené so štúdiom
§ 4
 
 1. Poplatky spojené so štúdiom sú jednorazové platby žiadateľa (najmä študenta, uchádzača o štúdium) za vybrané úkony spojené so štúdiom.
 
 
 
§ 5
 
Sadzobník poplatkov spojených so štúdiom
 
 
 1. Poplatok za prijímacie konanie pre bc. a mgr. štúdium 35 €. V prípade použitia elektronickej prihlášky 30 €.
 2. Zápisné do prvého ročníka (Bc., Mgr.,) 20 €.
 3. Zápisné do ostatných ročníkov s výnimkou prvého ročníka (Bc., Mgr.,) 10 €.
 4. Poplatok za náhradný termín zápisu 30 €. Tento poplatok sa nevzťahuje na študentov 1. ročníka Bc. štúdia a 1. ročníka Mgr. štúdia.
 5. Poplatok za uznanie hodnotenia predmetu 15 €/predmet. Tento poplatok sa nevzťahuje na uznávanie skúšok získaných v rámci zahraničnej mobility napr. programu Erasmus.
 6. Poplatok za konanie o prerušení štúdia 30 €.
 7. Poplatok za zmenu zapísaného predmetu po vykonaní riadneho zápisu 30 €.
 8. Poplatok za ďalší opravný termín (mimoriadny) hodnotenia predmetu 150 €, podrobnosti o možnosti udelenia ďalšieho (mimoriadneho) opravného termínu hodnotenia predmetu upraví fakulta v Študijnom a skúšobnom poriadku.
 9. Poplatok za každú diferenčnú skúšku 30 €.
 10. Poplatok za rigorózne konanie pre uchádzačov zo SR a krajín EÚ s diplomami z EÚ 750 €.
 11. Poplatok za rigorózne konanie pre uchádzačov zo SR a krajín EÚ s diplomami mimo  EÚ 1500 €.
 12. Poplatok za rigorózne konanie pre uchádzačov z ostatných krajín mimo EÚ 1.500 €.
 13. Príplatok za konanie rigorózneho konania v inom ako v slovenskom a českom jazyku 1.500 €.
 14. V mimoriadnych prípadoch upravuje výšku poplatkov spojených s ďalšími nákladmi v rámci rigorózneho konania príslušný dekan fakulty, na ktorej sa rigorózne konanie vykonáva.
 15. Poplatky za vydanie dokladov o štúdiu:
  1. poplatok za vystavenie duplikátu indexu 20 €,
  2. poplatok za vystavenie potvrdeného výpisu výsledkov štúdia 10 €,
  3. poplatok za potvrdenie informačného listu predmetu 10 €,
  4. poplatok za vystavenie potvrdenia o štúdiu mimo riadneho termínu zápisu 10 €,
  5. poplatok za vystavenie potvrdenia o absolvovaní štúdia z archívnych dokumentov 20 €,
  6. poplatok za vystavenie odpisu z diplomu 20 €,
  7. poplatok za vystavenie odpisu z vysvedčenia 20 €,
  8. poplatok za vystavenie odpisu z dodatku k diplomu 20 €,
  9. poplatok za uznanie dokladov o vzdelaní vydaných mimo členských štátov na účely výkonu regulovaných povolaní je 99,50 €,
  10. vyhotovenie kópií z archívnych dokumentov 10 €/1 kópia.